پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۵۲۹ شناسه:
سيدمحسن ميري دانشجو:
بررسي اثر قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت فروشگاه و قصد خريد مشتريان در فروشگاه خرده فروشي عنوان فارسي:
The influence of unit pricing on store price image dimensions and shopping intentions for retail stores عنوان انگليسي:

اين پژوهش به بررسي اثر قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت در سطح فروشگاه خرده فروشي و همچنين بر روي قصد خريد مشتريان در اين فروشگاهها مي پردازد. قيمت واحد نشان دهنده هزينه هاي محصول به ازاي هر واحد از آن محصول مي باشد مانند قيمت به ازاي هر ليتر و يا قيمت به ازاي هر كيلوگرم از محصول. قيمت واحد بر هر دوي خرده فروش و مشتري اثرگذار مي باشد. براي مشتري اين اطلاعات بيشتر باعث افزايش شفافيت نسبت به خرده فروش ها مي شود و امكان تصميم گيري پايدار را براي مشتريان فراهم كرده و در واقع مشتريان با آگاهي بيشتر اقدام به تصميم گيري مي نمايند. از طرف ديگر خرده فروش ها بايد نسبت به افزايش شفافيت و نفوذ آن بر روي تصميم گيري خريد و رفتار مشتريان آگاهي كافي را داشته باشند.

تاثير وجود قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت فروشگاهي شامل پردازش پذيري قيمت، درك پذيري قيمت، قطعيت ارزيابي قيمت، سطح قيمت درك شده و ادراك ارزش پول و همچنين قصد خريد مشتريان به كمك جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه از مصرف كنندگان در تهران و تحليل اطلاعات بدست آمده با روش معادلات ساختاري مورد بررسي قرار مي گيرد.

چکيده:

قيمت واحد، قصد خريد، ابعاد تصوير قيمت فروشگاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.