پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۵۱۱ شناسه:
محمد ملك زاده دانشجو:
تعيين مشخصات عيوب در سازه هاي پارامغناطيسي با استفاده از نانو سيال مغناطيسي به كمك شبيه سازي المان محدود عنوان فارسي:
Defect characterization in paramagnetic structures by nano magnetic fluid using finite element simulation عنوان انگليسي:

يكي از روش هاي تست غير مخرب براي مواد فرو مغناطيس آزمون نشت شار مغناطيسي مي باشد. اما چون اين ازمون در مواد با نفوذ پذيري مغناطيسي كم قابل استفاده نيست، در نتيجه نياز به ايجاد يك روش جديد براي ارزيابي اين مواد مي باشد. براي بررسي مواد پارامغناطيس، نانو سيال مغناطيسي روي سطح قطعه اي كه پارامغناطيس است ريخته مي شود. اين سيال با استفاده ازخاصيت موئينگي در عيوب قطعه نفوذ مي كند و سپس با استفاده از يك كويل يا يك اهن رباي دائمي روي سطح قطعه كار، يك ميدان مغناطيسي ايجاد خواهيم كرد تا سيال تحت اين ميدان تحريك شود و خاصيت مغناطيسي ان افزايش يابد. در نتيجه در نقاطي كه ناپيوستگي سطحي و يا عيوبي وجود داشته باشد نشتي مغناطيسي روي خواهد داد و خطوط ميدان در ان نقاط دچار اعوجاج مي گردد؛ بنابراين عيوب به راحتي تشخيص داده خواهند شد. روند تشخيص و عيب يابي در مواد پارامغناطيس با استفاده از نرم افزار المان محدود شبيه سازي خواهد شد و در مكان هايي كه عيوب وجود دارند نشتي مغناطيسي را اندازه گيري خواهيم كرد و در اخر ارتباط بين نشتي مغناطيسي و مشخصه هاي عيوب بررسي مي شود.

چکيده:

ازمون نشت شارمغناطيسي،سازه پارامغناطيس،ازمون هاي غير مخرب،شبيه سازي المان محدود،عيوب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود موسوي مشهدي استاد راهنما:
دکتر محمدرضا فراهاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.