پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۸ دفاع:
۲۵۰۹ شناسه:
منا نامجو دانشجو:
 مقايسه اثر كنزيوتيپ بر حس عمقي مچ پا در افراد سالم و افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا عنوان فارسي:
The comparison of the effect of kinesio taping on ankle proprioception between healthy subjects and subjects with chronic ankle instability عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي مقايسه اي اثر كينزيوتيپ روي حس عمقي مچ پا در افراد سالم و افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا، در دوسمت آسيب ديده و سالم مي باشد.

 اهداف اختصاصي:

o مقايسه حس عمقي مچ پاي افراد سالم در زمان استفاده و عدم استفاده از كينزيوتيپ

o مقايسه حس عمقي مچ پاي افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا در زمان استفاده و عدم استفاده از كينزيوتيپ در پاي آسيب ديده

o مقايسه حس عمقي مچ پاي افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا در هنگام استفاده از كينزيوتيپ و بدون استفاده از آن در پاي آسيب ديده

o مقايسه تاثير كيزيوتيپ روي حس عمقي افراد سالم و افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا

چکيده:

حس عمقي، كينزيوتيپ، مچ پا، بي ثباتي مزمن مچ پا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.