پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۴۸۴ شناسه:
فردين ازادبخت دانشجو:
طراحي "خانه" با كاربست نظريه "كلر كوپر ماركوس" در زمينة خانه (خانه نمادي از خويشتن) عنوان فارسي:
"House" design; Applying Clare Cooper Marcus's Theory of Home(House As a Symbol Of Self) عنوان انگليسي:

امروزه "خانه" بيش از اينكه مكاني براي آرامش، تسكين،و پرورش عواطف انسان باشد، مكاني براي استراحت شبانه و سرپناهي موقت است. به عبارتي ابعاد انساني و متعالي آن در پس كالبد و فرم آن نهفته است و بيشتر به عنوان كالايي اقتصادي به آن نگريسته مي شود و از آن جايگاه واقعي كه باشلار آن را "هندسه تعالي يافته" مي نامد فرسنگ‌ها فاصله گرفته است.

آنچه كه اهميت فراواني دارد اين است كه "مفهوم خانه" بالاتر و مقدس تر از مفاهيمي همچون سكونتگاه و مسكن است. كلر كوپر ماركوس در مقاله "خانه نمادي از خويشتن"چنين مي‌گويد « خانه هميشه خانه است، مكان اولين افكار و انديشه‌هاي آگاهانه، مكاني سرشار از امنيت و اصالت، خانه هرگز جعبه و يك چهار ديواري خنثي نيست؛ بلكه به تجربه در مي آيد و به نمادي از خود، خانواده، مادر و امنيت بدل مي شود». با اينكه خانه ابتدايي‌ترين و اصلي‌ترين گونه معماري به حساب مي آيد اما هر سرپناهي براي ما "خانه" نيست. "خانه" مفهومي پيچيده و چند بعدي است و عناصر فيريكي تشكيل دهنده آن بر چيزي فراتر از واقعيت عيني آن دلالت دارند. "خانه" كانون حقيقي زندگي است و در ساختن آن روح حقيقي انسان درگير مسأله است. حتي برخي معتقدند، "خانه" در قالب معماري مردمي ، جهان بيني است كه به صورت ديگري بيان شده است.( راپوپورت، 13:1388).

در فرهنگ ايران زمين اهميت و جايگاه "خانه" به دليل تأثير آن بر كيفيت زندگي و رشد شكوفايي انسان به اندازه اي است كه ابونصر فارابي در كتاب فصول منتزعه، متولي امور شهر را موظف به بررسي كيفيت خانه‌ها نموده است: « برخي خانه‌ها در خداوندان آن خوي‌هاي گوناگون پديد مي آورند،... از اين رو بر سرپرست شهر بايسته است تا مراقب خانه‌هاي مردم شهر باشند ».

ميرچا الياده درخلال مطالعاتي درباره اسطوره‌ها و افسانه‌هاي باستاني به اين نتيجه دست يافت كه: سكونتگاهها بي دليل تغيير نمي‌يابند، زيرا براي فرد ترك جهان خودش به آساني ميسر نيست. خانه شيئ خارجي نيست، مثل« ماشيني براي زندگي كردن در درون آن»، خانه جهاني است كه انسان با تقليد از الگوهاي آفرينش كيهاني، آن را براي خودش مي‌سازد( Mircea Eliade, 1959).

آنچه در زمان حال شاهد آن هستيم، سقوط معاني و مفاهيم ذكر شده مرتبط با "خانه" از جنبه‌هاي متعالي آن به سطوح پايين وجوه كالبدي و فيزيكي است به نحوي كه "خانه" تنها به نيازهاي فيزيكي و جسماني انسان پاسخگو بوده- البته در اين مورد هم جاي ترديد است- و جنبه هاي متعالي آن به فراموشي سپرده شده است. به نظر مي‌رسد در فرهنگ ما در عين حال كه وابستگي شديد و بيش از حدي (اكثرأ نا آگاهانه) نسبت به محيط خانه وجود دارد، اهميت رواني محيط خانه توسط ساكنين و طراحان، آگاهانه و تعمداً ناديده گرفته مي‌شود. حال مسأله اين است كه چگونه مي‌شود با ارائه الگويي از طريق مكاشفه و درك ارتباط مؤثر بين"خانه" و "خود ، ضمن مداقه نظر در مفاهيم و معاني ذكر شده با "خانه" و توجه به جنبه‌هاي روانشناختي و متعالي انسان(خود)، اين ارتباط به صورت نمادين در روند طراحي فرم و شكل يا ساختار كالبدي "خانه" مورد توجه قرار گرفته و با دست يافتن به تعامل عميق‌تر خانه و ساكنين، موجبات سكناي حقيقي، آسايش رواني و رضايت خاطر آنان را فراهم آورد. همچنين به معماران در مورد طراحي خانه‌هاي مراجعين، چه توصيه يا راهكار‌هايي پيشنهاد بدهيم تا هر معمار بتواند حيات رواني مراجعين و تصوراتي كه آنها راجع به خود دارند را مورد بررسي و كاووش قرار دهند.

چکيده:

خانه- كوپر ماركوس- خويشتن- روان‌شناسي محيط- يونگ- ناخودآگاه- طراحي خانه- سمبل- كهن الگوها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.