پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۴۵۶ شناسه:
ساجده جبارپورماسوله دانشجو:
بررسي حقوق كودكان پناهنده و پناهجو براساس حقوق بين الملل معاصر (با تاكيد بر حقوق كودكان افغانستاني وسوري) عنوان فارسي:
1- Evaluation of the refugee children's rights according to the contemporary international law with emphasis on Syrian and Afghan refugees عنوان انگليسي:

بيش از پنجاه درصد از جمعيت پناهندگان وپناهجويان جهان را كودكان تشكيل مي دهند. هرچند از كودكان به عنوان قشر آسيب پذير ياد مي شود، بااينحال همواره در فرآيند پناهندگي حقوق كودكان تضييع گرديده است. امروزه با افزايش توجهات به حقوق كودك توجه فعالان حقوقي عرصه بين الملل بيشتر به اين قشر معطوف شده است بااين وجود با توجه به جمعيت عظيم كودكان پناهنده در سالهاي اخير توجه به حقوق كودكان پناهنده بيشتر حس مي شود. در اين پژوهش ابتدا با بررسي كليات موضوع و حقوق پناهندگان به صورت كلي و جنبه هايي از اسناد حقوق پناهندگان كه حقوق يك فرد پناهنده را به صورت عام مورد شمول قرار ميدهد بررسي ميگردد. سپس با پاسخ به اين سوال كه كودك كيست و چه كودكي پناهنده و پناهجوست؟ به بررسي حقوق اين كوكان در پرتو اسناد بين المللي از جمله اساسنامه‌ها، كنوانسيون ها،اعلاميه‌ها، ميثاقين و... و همچنين قوانين داخلي چند كشور پرداخته مي شود. در فصل چهارم حقوق كودكان پناهنده و پناهجوي افغان و سوري كه بيشترين جمعيت كودك پناهنده را در سالهاي اخير تشكيل ميدهند، مورد بررسي تحليل و ارزيابي قرار ميگيرد. در نهايت نتيجه بررسي جزء به جزء موضوع درقالب يك نتيجه گيري جامع و ارائه راهكاري جهت حفاظت بهتر از اين حقوق ارائه مي شود.

چکيده:

پناهنده، پناهجو، حقوق كودك، پناهجوي افغان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.