پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۰ دفاع:
۲۴۵۲ شناسه:
محمدرضا مرادخاني دانشجو:
ارائه ي مدلي تركيبي مبتني بر تئوري صف به منظور بهبود شيوه ي خدمت رساني به مشتريان(مطالعه موردي بانك پاسارگاد) عنوان فارسي:
Presentation of a Composite Model Based on Queuing Theory to Improve Customer Service (Case Study of Pasargad Bank) عنوان انگليسي:

يكي از رويكردهايي كه به منظور سنجش كارايي سيستم هاي خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد سيستم صف مي باشد. تئوري صف ابزاري بسيار مفيد به منظور تجزيه و تحليل اجزاي يك سيستم از يك مدل انتزاعي مي باشد. نظريه ي صف شامل مطالعه ي رياضي صف هاي انتظار و فرآيندهاي تصادفي مربوط به آن مي شود. يك سيستم صف را مي توان به صورت مشترياني تعريف كرد كه براي سرويس گرفتن وارد سيستم مي شوند و اگر سرويس در اختيار نباشد براي آن منتظر مي مانند و پس از انجام سرويس و خدمت گيري از سيستم مورد نظر، سيستم را ترك مي كنند. واژه ي سيستم در اينجا بار مفهومي گسترده اي دارد و مي تواند موارد مختلفي نظير يك واحد توليدي، خدماتي، آموزشي و مواردي مختلف را شامل گردد. در سيستم هاي صف مشتري و سرويس دهنده دو طرف يك صف هستند و مشتري لفظ عامي است كه براي موجوديتي به كار مي رود كه براي دريافت سرويس به سيستمي كه اين سرويس را فراهم مي نمايد وارد مي شود. مكانيزم يا ابزاري كه اين چنين سرويسي را در اختيار مشتري قرار مي دهد سرور يا خدمت دهنده نام دارد.

با توجه به ظرفيت هاي بالايي كه سيستم هاي صف به منظور سنجش جنبه هاي مختلفي از عملكرد دارند، در اين تحقيق در نظر داريم تا نسبت به ارائه ي مدلي تركيبي مبتني بر تئوري صف و برنامه ريزي چندمعياره به منظور بهبود شيوه ي خدمت رساني به مشتريان و مراجعين اقدام نماييم.

به منظور سنجش كارايي سيستم هاي خدماتي با استفاده از الگوريتم سيستم صف اقدام نماييم و راهكارهايي به منظور ارزيابي سيستم هاي خدماتي با بهره گيري از سيستم هاي مذكور ارائه نماييم. تئوري صف به عنوان يك ابزار قدرتمند كمك مي كند تا با ارزيابي شاخص هاي مختلف فعاليت هاي انجام شده در بخش هاي خدمات و توليد نسبت به سنجش ميزان فاصله ي خدمات فعلي با شرايط بهينه اقدام شده و با شناخت نقاط غيركارآ، نسبت به بهبود و بهينگي شرايط فعلي اقدام مي شود.

چکيده:

تئوري صف، بانك پاسارگاد، صف اولويت دار، زمان سرويس، اپراتور

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.