پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۴۴۲ شناسه:
محمد كلهري دانشجو:
مطالعه تطبيقي معاونت در جرم در حقوق ايران و انگلستان عنوان فارسي:
Comparative study aiding and abetting in Iranian and English criminal law عنوان انگليسي:

بيان مسأله: (شامل تشريح ابعاد مسأله, معرفي دقيق آن, بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط)

حقوق كيفري به عنوان يكي از اركان مهم مقررات ‏اجتماعي كه تضمين كننده حقوق افراد و نظم در ‏جوامع ‏است از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. از ‏زمينه هاي مهم اهميت حقوق كيفري در واقع ‏تعيين اين ‏است كه اصولا شرايط تحقق مسووليت كيفري چيست و ‏چه افرادي در فرايند كيفري مسوول ‏تلقي مي شوند و نيز ‏حدود مسووليت آنها تا چه ميزان است. از موضوعات مهمي كه ‏در تعيين حدود ‏مسئوليت كيفري افراد در حقوق كيفري ‏مطرح است، بحث نحوه دخالت افراد در فرايند ارتكاب جرم ‏است. ‏از آنجايي كه اشخاص به گونه هاي مختلفي مي توانند ‏در فرآيند ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نحوه ‏دخالت و ميزان مسووليت افراد، در تعيين مجازات آنها ‏داراي نقش مهمي است و از اين رو پرداختن به ‏اين ‏مسئله مورد اهميت مي باشد. از جمله مباحث مهم حقوق ‏كيفري عمومي، تعيين افراد دخيل در ‏ارتكاب جرم است، ‏كه به طور عمده تفاوت اصلي در اين زمينه، ميان افرادي مي باشد ‏كه به طور مستقيم ‏در ارتكاب عنصر مادي جرم دخالت ‏دارند يعني مباشر يا شركاي جرم؛ و افرادي كه به طور ‏غير مستقيم ‏در عمل مجرمانه دخالت دارند كه از اين ‏دسته مهم ترين آنها معاونين جرم هستند. كساني كه در ‏عين ‏همكاري در ارتكاب جرم، دخالت مستقيم در انجام عنصر ‏مادي جرم ندارند. بحث معاونت در جرم در ‏حقوق ايران ‏از دير باز مطرح بوده است. براي اولين بار در ‏سال1304 جرم معاونت وارد نظام حقوقي ايران ‏گرديد و ‏جرم انگاري شد. مواد 28و 29 و30 قانون مجازات ‏عمومي مصوب1304 به اين جرم اختصاص ‏داشته ‏است. اين مواد توانسته اند بحث معاونت در جرم را ‏وارد ادبيات حقوق كيفري ايران كنند و به ‏نوعي رويه ‏قضايي تا چند دهه حول محور اين مواد شكل گرفت.‏

در سال1352 با اصلاحات اساسي كه در قانون مجازات ‏عمومي ايجاد شد، معاونت در جرم تحولاتي پيدا ‏كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي و ‏تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 بحث ‏معاونت كماكان در ‏اين قانون مطرح شد و ادامه پيدا ‏كرد. ماده21 اين قانون با تغييراتي جزئي همان ماده 28 ‏قانون مجازات ‏عمومي را بيان نمود. در سال 1370 ‏قانون مجازات اسلامي به صورت ازمايشي به مدت پنج ‏سال به ‏تصويب رسيد و در ماده 43 به مصاديق معاونت ‏پرداخته شد. تا اينكه در آخرين تقنين در سال 1392 در ‏‏قانون جديد مجازات اسلامي مواد

چکيده:

معاون،مجازات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد يكرنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.