پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۲۴۳۷ شناسه:
سحر شيري دانشجو:
سنتز نانو ذرات متخلخل چارچوب فلز-آلي (MOF) با استفاده از يون هاي فلزي لانتانيد و ليگاندهاي سولفوناتي و بررسي كاربرد آن عنوان فارسي:
Synthesis of porous nanoparticles metal-organic framework (MOF) using Lanthanoid metal ions and sulfonate ligands and investigation of it’s application عنوان انگليسي:

در اين پژوهش هدف سنتز MOF نانو متخلخل مي باشد كه از يون هاي فلزي لانتانيد از جمله Gd و ليگاند سولفوناتي ۱و۵- نفتالن دي سولفونيك اسيد (NDS) استفاده خواهد شد و در ادامه تلاش بر اين است تا سايز ذرات در محدوده نانوذرات قرار گيرد.

روش مورد استفاده در اين پژوهش روش هيدروترمال مي باشد كه نسبت معيني از فلز و ليگاند مورد نظر را در ظرف هايي مخصوص در حلال مخلوط كرده و pH آن را به كمك سود تنظيم كرده و سپس در ظرف هاي استيل مخصوص اتوكلاو قرار داده و در اتوكلاو در دما و مدت زماني مشخص قرار ميدهيم.در اين سنتز pH محيط و دمادهي نقش بسزايي در اندازه و مورفولوژي محصول نهايي خواهد داشت.

پس از سنتز و به دست اوردن كريستال ، محصول را مورد ازمايش هاي مختلفي ازجمله تعيين نقطه ذوب ، آناليز سطحي به روش BET، IR spectroscopy وپراش پرتو ايكس XRD قرار مي دهيم تا از ساختار نهايي MOF سنتز شده و صحت آن اطمينان حاصل نماييم.

در نهايت نيز كاربرد اين محصول از جمله كاربرد كاتاليستي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

چکيده:

چارچوب فلز آلي ، ۱،۵- نفتالن دي سولفونيك اسيد ، لانتانيد ها ، واكنش اپوكسيداسيون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.