پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۴۲۰ شناسه:
احمدرضا بابايي دانشجو:
بهينه سازي روش سنتز نانو ذرات مغنا طيس اهن با استفاده از عصاره ي برگ گياه توت سياه عنوان فارسي:
optimization of magnetic iron naniparticles synthesis using Morus nigra plant leaf extract. عنوان انگليسي:

چكيده:

نانو ذرات مغناطيس اكسيد اهن با روشهاي جديد بيولوژيك با استفاده از برگهاي توت سياه سنتز شد.بدين منظور ابتدا برگهاي اين گياه در هوا خشك نموده وسپس دراب مقطر جوشانده شد.نتيجه ان مايعي بود كه پس از فيلتر كردن براي احياء يون هاي كلريد اهن(3)در محلول با غلظت متفاوت وباpHهاي متفاوت بكار رفت.پارامترهاي موثر بر سنتز نانو ذرات اكسيدمغناطي1س اهن از قبيل

دما،pHعصاره ،غلظت كلريد اهن(3)وعصاره (نسبت وزن گياه به حجم حلال)وزمان واكنش برسي وبهينه شدند.شرايط بهينه براي سنتز نانو ذرات اكسيد اهن به اين شكل است.

غلظت كلريد اهن(3) mM ،غلظت عصاره 20g/l،pHبرابربا 9 ،دماي 45 ،زمان 45 دقيقه فعاليت ضد ميكروبي،انتي اكسيداني ،ميزان فنول موجود در عصاره گياه در حد بالايي مي باشد.مشخصات نانو ذرات اكسبد هغناطيس سنتز شده توسط تكنيك هاي اسپكتروسكوپي فرا بنفش مرءي مادون قرمز ،پراش اشعهXوفرمول شرر.ميكروسكوپ الكتروني عبوري(TEM)بررسي شد .اناليزهايTEMنشان ميدهند كهنانو ذرات اكسد مغناطيس اهن غاللبا كروي شكل واندازه انها درمحدوده 20-40nm مي باشد.

كلمات كليدي:

توت سياه -سنتز سبز-نانو ذرات-اكسيد مغناطيس اهن-ميكروسكوپ الكتروني

چکيده:

توت سياه -سنتز سبز-نانو ذرات-اكسيد مغناطيس اهن-ميكروسكوپ الكتروني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سهرابعلي قربانيان استاد راهنما:
دکتر عليرضا شاكري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.