پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۴۰۱ شناسه:
حامد حيدري دانشجو:
بررسي عملكرد حوزه ي محيط زيست مدل ملي ارزيابي تعالي HSE با ساير مدل هاي ارزيابي عملكرد جهان با استفاده از روش SWOT و RADAR. عنوان فارسي:
Check environmental performance of the HSE EXCELLENCE AWARDS Assessment national model with other models the performance appraisal using SWOT and RADAR. عنوان انگليسي:

امروزه مدل هاي ارزيابي عملكردي گوناگوني در دسترس سازمان ها جهت ارزيابي يكپارچه عملكرد HSE قرار گرفته است كه هركدام نقاط قوت و ضعف از ديدگاه صاحب نظران دارند، در اين پژوهش با محوريت بررسي مدل ارزيابي نشان تعالي HSE با پيروي از منطق RADAR در حوزه مديريت محيط زيست، چگونگي نحوه ارزيابي در اين حوزه بر روي سازمان ها بررسي ميگردد. دو سازمان صنعتي به عنوان نمونه مورد ارزيابي قرار گرفته شد و در نهايت با بررسي نتايج ارزيابي و ارائه نقاط قوت و ضعف سازمان ها به صورت تحليل ماتريس امتيازي و SWOT ، مقايسه مدل نشان تعالي HSE با ساير مدل هاي ارزيابي عملكرد نسبت به جامعيت و كيفيت مدل ارائه گرديد.

چکيده:

Performance Assessment- HSE Excellence- Environmental Management- SWOT

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اردستاني استاد راهنما:
دکتر حسن هويدي استاد راهنماي دوم:
دکتر كاظم نعيمي مطلق استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.