پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۳ دفاع:
۲۳۹۴ شناسه:
رحمت علي صابري حقايق دانشجو:
ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه عنوان فارسي:
Presenting a model for determining strategies for developing export of fruit and vegetables to Russia عنوان انگليسي:

اين رساله ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه را در دستور كار دارد.هدف اين تحقيق بررسي انواع مدلهاي توسعه صادرات و يافتن مدلي مناسب براي توسعه صادرات پايدار جهت ميوه و تره بار ايران به روسيه ميباشد.مشكل و مسئله اصلي تحقيق، عدم وجود راهبردهاي مناسب جهت تغيير وضع موجود،خواهد بود.از اين جهت سوال اصلي تحقيق بقرار زير است:

راهبردهاي مناسب توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه كدامند؟

و چگونه ميتوان اين راهبردها را در قالب يك مدل ( علمي-كاربردي) ارائه نمود؟

اين پژوهش از نظر هدف، يك پژوهش كاربردي و از نظرروش، از يك روش تركيبي كيفي و كمي تبعيت ميكند.

الگوريتم اجرائي پژوهش حاضر براساس طي مراحلي نظام مند و مبتني بر روش تحقيق علمي طراحي شده و به قرار زير است:

گام اول: استفاده از روش كيفي

1) شناسائي انواع مدل ها از طريق مطالعه اسناد، مدارك و مدل هاي موفق كشورهاي صادركننده به روسيه و تحليل مقايسه اي مدل ها با شرايط ايران

2) شناسائي مولفه هاي اثر گذار بر اساس مستندات از طريق تحليل محتوي

3) انجام مصاحبه اكتشافي با خبرگان و تحليل آن

4) دستيابي به مدل توسعه صادرات متناسب با بازار مورد مطالعه

5) تبيين مدل با استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي

گام دوم : بكارگيري روش كمي

در مرحله كمي جهت ارزيابي مدل تركيبي يا مدل منتخب از روش پژوهش توصيفي-پيمايشي استفاده خواهد شد. هدف از اين گام، حصول اطمينان از مدل و بلوغ نظري در سطح اجرا است.

جامعه آماري تحقيق در مرحله كيفي : جهت بررسي مستندات و ساير منابع علمي از اطلاعات موجود در سازمان صنعت،معدن تجارت، اتاق بازرگاني،سازمان توسعه تجارت و ساير نهادهاي مرتبط تخصصي استفاده خواهد شد.

جهت مصاحبه كارشناسان، متخصصان، مديران مسئول مرتبط و اساتيد كه الزاما در ارتباط با بازار روسيه در حوزه هاي اجرائي يا دانشگاهي بوده كه تعداد حداقل 15 الي 20 نفر كه اين تعداد تا حدي مورد مصاحبه قرار مي گيرند كه به اشباع نظري برسيم. در مرحله كمي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي صادر كننده ميوه و تره بار فعال به روسيه كه بر اساس اطلاعات بدست آمده از اتاق هاي بازرگاني و سازمان توسعه تجارت از 100 نفر تجاوز نمي كند. در نمونه آماري بدليل كم تعداد بودن به تعدادي از حداقل 15 الي 20 نفر كه اين تعداد تا حدي مورد مصاحبه قرار مي گيرند كه به اشباع نظري برسيم.در مرحله كمي، با توجه به تعداد محدود جامعه، به همه افراد شناسائي شده رجوع خواهد شد.

چکيده:

راهبرد(استراتژي) - توسعه صادرات - اقلام صادراتي(ميوه و تنره بار)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هاشم آقا زاده استاد مشاور:
دکتر محمد طالقاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۱۶ ۱۰۹/۲۹ Marketing Letters رحمت علي صابري حقايق/دكتر طهمورث حسنقلي پور/دكتر محمد طالقاني Strategies for the development of international trade relations with Russia via non-oil export بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.