پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۱۸ دفاع:
۲۳۹۲ شناسه:
فريماه سادات ايجادي دانشجو:
رابطه بين خودنظم بخشي انسجامي والدين و توان تمركز و قوه خودمهارگري كودكان ۴-۶ سال عنوان فارسي:
the relation betweeen parent's integrative self regulation and concentration and self control in children agw 4-6 عنوان انگليسي:

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي بين فرايند‌هاي خودشناسي انسجامي والدين (خودشناسي انسجامي، بهوشياري و شفقت خود)، خود مهارگري، و اضطراب و افسردگي والدين با ميزان بي دقتي و خودمهارگري كودكان آنجام شده است. بدين منظور از گروه مادران و كودكان خانه كودك روشنا يك نمونه 70 نفري در سال 1396 تهيه شد كه همه كودكان آنها بين 4-6 سال بودند. كودكان توسط مربيان خود طي 6 ماه بر اساس پرسشنامه هاي سنجش بي دقتي كانرز و خودمهارگري كودكان هومفري ارزيابي شدند، مادران نيز پرسشنامه فرآيندهاي خودنظم بخشي انسجامي كه شامل خودشناسي انسجامي، بهوشياري و شفقت خود، خود مهارگري، اضطراب، افسردگي و سبك هاي فرزند پروري بود را پر كردند.

نتايح همبستگي داده ها نشان داد كه فرآيند هاي خود نظم‌بخشي انسجامي والدين در زير مقياس هاي بهوشياري والدين (024) و خودمهارگري والدين (025) با بي دقتي كودكان در سطح آلفاي 5%؛و در زير مقياس هاي افسردگي مادران (031) و بي دقتي كودكان در سطح آلفاي 0.01% رابطه مثبت وجود دارد. در زير مقياس‌هاي بهوشياري (0.47-) ارزش خود (0.39-) و خودمهارگري (0.38-) والدين و بي دقتي كودكان، در سطح آلفاي 1% رابطه منفي وجود دارد. در زير مقياس هاي ارزش خود والدين (0.25) و شفقت خود والدين (0.25) و خود مهارگري كودكان در سطح آلفاي 0.05% رابطه مثبت مشاهده شده است. و در بين مقياس اضطراب (0.24-) و خود مهارگري كودكان در سطح آلفاي 0.05% رابطه منفي مشاهده شد. از طرف ديگر سطح آلفاي 0.01 درصد رابطه منفي بين خود مهارگري و بي دقتي كودكان مشاهده شد كه اين رابطه بين زير مقياس هاي رفتار مخرب كودكان در كلاس (0.45-)، مشاركت مخرب گروهي (0.47-) وجود داشته است و همچنين در سطح آلفاي 0.05 درصد بين خودمهارگري كودك و زير مقياس نگرش منفي به مراجع قدرت نيز رابطه منفي وجود دارد. اين يافته‌ها علاوه بر تاييد پيش فرض‌هاي پژوهش مبني بر تاثيرات والدين بر رشد شناختي كودكان، اهميت توجه به سلامت رشد شناختي و رواني مادر براي داشتن فرزندي كه از رشد اخلاقي و شناختي بهتري بهره مند باشد را خاطر نشان كرد.

واژه‌هاي كليدي: خودشناسي انسجامي، بهوشياري و شفقت خود، خود مهارگري، اضطراب و افسردگي، خودمهارگري، بي دقتي.

چکيده:

خود نظم بخشي انسجامي توان تمركز كودكان قوه خود مهارگري كودكان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما قرباني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا پورحسين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.