پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۳۹۱ شناسه:
فاطمه سيلاخوري دانشجو:
سيليس نانو متخلخل عامل دارشده باگروه كوئينون ؛ سنتز ، شناسايي و كاربرد آن به عنوان حسگر نوري عنوان فارسي:
Quinone- functionalized nanoporous silica:synthesis,characterization and its application as an optical sensor عنوان انگليسي:

روش تهيه حسگر نوري Quinone/SBA-۱۵ برپايه سيليس نانو متخلخل: از آن جايي كه تاكنون هيچ حسگر نوري برپايه كينون روي سطح جامد سيليكايي گزارش نشده است ، از اين روپس از تهيه SBA-۱۵ گروه سيلان برسطح ماده ي SBA-۱۵ آماده شده ، قرار مي دهيم . كليه موارد راباروش هاي XRD,FT-IR,TGA,BET,PL مورد آزمايش قرار داده و درانتها با دستگاه فتولومنسانس برهم كنش گونه هاي مختلف فلزي رابا Quinone/SBA-۱۵ بررسي مي كنيم .

چکيده:

Quinone/SBA-۱۵ ، SBA-۱۵ , نانو متخلخل سيليسي ، حسگر نوري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.