پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۳۸۰ شناسه:
اناهيتا شكركن دانشجو:
پيش‌بيني رشد شناختي- هيجاني- اجتماعي كودكان بر اساس سبك هاي فرزندپروري، سبك هاي دلبستگي و سلامت رواني والدين عنوان فارسي:
Anticipating social-emotional and cognitive development of children based on parenting style, attachment style and mental health of parents عنوان انگليسي:

رشد هيجاني- اجتماعي اصطلاحي است كه براي توصيف پيشرفت توانايي كودكان در شكل دادن به روابط نزديك و ايمن و همچنين براي استفاده موثر از هيجاناتشان در برقراري رابطه با ديگران استفاده مي شود (هاتشرون ، 2011). شناخت يا فعاليت دانستن شامل فرايندهاي اوليه رواني از جمله توجه، احساس، ادراك و فرايندهاي پيچيده تر رواني از جمله يادآوري، حل مساله و استدلال است (گاوين ، 2001). با توجه به نتايج پژوهش هاي انجام شده، نقش والدين در فرايند رشد هيجاني، اجتماعي و شناختي كودكان بسيار پر رنگ شناخته شده است. پژوهشهاي گوناگون تاثير سبك فرزندپروري، سبك دلبستگي و سلامت روان والدين را بر رسد كودكان نشان داده اند. در اين پژوهش قصد داريم به بررسي اين امر بر روي ۲۳۰ دختر و پسر ۶ تا ۱۶ ساله بپردازيم.

در پژوهش حاضر براي اندازه‌گيري رشد هيجاني- اجتماعي كودكان از آزمون توانايي‌ها و مشكلات استفاده شد. براي ارزيابي سبك‌هاي فرزند پروري والدين از آزمون اقتدار والدين، براي اندازه‌گيري سبك‌هاي دلبستگي والدين از مقياس دلبستگي بزرگسالان، براي اندازه گيري سلامت رواني والدين از مقياس سلامت روان استفاده شده است. همچنين از پرسشنامه اي براي اندازه گيري مشخصات دموگرافيك خانواده ها استفاده شد. با توجه به طرح، هدف و فرضيه‌هاي پژوهش، براي استنباط داده‌ها از ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون و شاخص‌هاي توصيفي همچون ميانگين و انحراف معيار استفاده مي‌شود.

چکيده:

رشد هيجاني -اجتماعي - رشد شناختي- سبك هاي دلبستگي- سبك هاي فرزندپروري- سلامت روان والدين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي بشارت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.