پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۷ دفاع:
۲۳۷۱ شناسه:
عباس سليمي دانشجو:
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات SrTiO3 به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها عنوان فارسي:
Synthesis of functionalized graphene oxide nanosheets decorated with SrTiO3 nanoparticles as an antibacterial coating for implants-associated infection prevention عنوان انگليسي:

با وجود استفاده گسترده از ايمپلانت هاي پزشكي، عفونت هاي باكتريايي و تشكيل بيوفيلم بعنوان مهمترين عارضه، كارايي ايمپلانت ها را تحت تاثير جدي قرار داده است. از اين رو و با توجه به عوارض شديد ناشي از عفونت ايمپلانت ها، استراتژي هاي متفاوتي براي كاهش خطر عفونت ناشي از ايمپلانت ها بكار گرفته شده است. اخيراً منابع علمي گزارش هايي مبني بر وجود فعاليت هاي آنتي باكتريايي گرافن ها ارائه كرده اند بطوريكه اين فعاليت ها عموما منجر به ايجاد تنش در ديواره سلولي باكتري ها مي شوند. بنابراين مي توان با ساخت نانوسطوح گرافن بعنوان پوششي بر روي سطوح ايمپلانت ها، از تشكيل و رشد بيوفيلم هاي باكتريايي جلوگيري كرد.

در اين راستا ابتدا نانو سطوح گرافن اكسيد سنتز شده( به روش كاهش شيميايي) و براي افزايش اثرات آنتي باكتريايي، نانوذرات استرانسيوم تيتانيوم اكسايد به روي سطوح گرافني انتقال داده مي شود و در نهايت اين سامانه بروي سطح زيست مادۀ Silicone Rubber پوشش داده مي شود. اثرات ضد ميكروبي پوشش گرافني موجود عليه باكتري ها aureus S.و E. coli به دو فرم پلانكتونيك و بيوفيلم با ارزيابي ميزان اتصال باكتريها به سطح، ميزان رشد و تشكيل بيوفيلم بررسي خواهد شد.

سميت پوشش ضد ميكروبي حاصل شده بروي سلول هاي بافت ميزبان از جمله فيبروبلاست ها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. توانايي پوشش ضد ميكروبي بدست آمده دررشد سلولي و ايجاد يكپارچگي بافتي، تغيير در ميزان چسبندگي و گسترش سلولهاي فيبروبلاست انساني مجاور شده با سطوح گرافني پوشش داده شده بروي سطح سيليكوني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. انتظار مي رود پوشش ضد ميكروبي تهيه شده ميزان عفونت ايمپلانت ها رابطور چشمگير كاهش داده و بعنوان جايگزين مناسبي براي آنتي بيوتيك هاي متداول جهت كاهش خطر عفونت ايمپلانت بكار رود.

چکيده:

نانو سطوح گرافن - نانو ذرات - SrTiO3 - پوشش ضد ميكروبي- زيست مواد- عفونت مرتبط با زيست مواد- بيو فيلم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد راشدي استاد راهنما:
دکتر اسماعيل حريريان استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي دقيقي استاد مشاور:
دکتر فاطمه محمدي پناه استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.