پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۶۷ شناسه:
سيدمحمدرضا محسني دانشجو:
حذف نيترات از پساب شهري توسط ريزجلبك به دو روش كشت آزاد و تثبيت شده عنوان فارسي:
Nitrate removal from urban wastewater using free and immobilized microalgae عنوان انگليسي:

حذف نيترات در يك شرايط استاندارد به دو صورت سلول‌هاي آزاد و تثبيت شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ابتدا به ترتيب ريزجلبك‌هاي كلرلا ولگاريس (Chlorella vulgaris) و اسپيرولينا پلاتنسيس (Spirulina platensis) و سندسموس ابليكوس (Scenedesmus Obliquus) در غلظت مشخصي از محلول‌هاي نيترات در آب و در شرايط محيطي استاندارد شده براي نور، دما، pH، غلظت مواد مغذي و سرعت هوادهي رشد داده شده و ميزان توليد زيست توده و درصد كاهش نيترات در هر مورد بررسي مي‌گردد. با توجه به تحقيقات منتشر شده، از منابع كربن مختلفي از جمله CO2، استيك اسيد، سيتريك اسيد و اتانول بعنوان منبع كربن استفاده شده و بهترين منبع كربن از لحاظ ميزان رشد زيست توده و مصرف نيترات انتخاب خواهد شد. در ادامه، با توجه به نتايج حاصل شده براي شرايط بهينه رشد و فعاليت ريزجلبك‌هاي آزاد، فعاليت آنها در حالت تثبيت شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي جلوگيري از تحرك، ريزجلبك‌ها بر روي ماتريس سه بعدي از جنس پليمرهاي طبيعي همچون سلولز، آلژينات، كيتوزان تثبيت خواهند شد.

چکيده:

Chlorella vulgaris ,Spirulina platensis,Scenedesmus Obliquus ,كشت آزاد و تثبيت شده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگ استاد راهنما:
دکتر ناصر قايمي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.