پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۴۷ شناسه:
ايمان يعقوبيان دانشجو:
ارائه مدل رفتار انتخابي مصرف كننده كالاي لوكس در بازار لوازم آرايشي ايران عنوان فارسي:
Modeling luxury cosmetics consumer's choice behavior in Iran market عنوان انگليسي:

هدف: هدف از اين پژوهش به دو بخش تقسيم مي شود. در بخش اول شناسايي عواملي است كه بر رفتار و انتخاب مصرف كننده كالاي لوكس آرايشي در بازار ايران تاثير مي گذارند. در بخش دوم تبديل اين عوامل شناسايي شده به مدل رفتار انتخابي مصرف كننده كالاي لوكس آرايشي مي باشد.

روش تحقيق: پژوهش حاضر با استفاده از روش آميخته انجام گرفته است. در فاز اول به روش كيفي با مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته با گروه هاي كانون مصرف كننده اطلاعات جمع آوري و با روش تحليل تم مورد بررسي قرار گرفته است. اين داده ها از مصاحبه با 23 نفر بدست آمده است. به منظور رتبه بندي مقوله هاي بدست آمده از تكنيك آنتروپي شانون استفاده شده است. در فاز دوم، عوامل شناسايي شده با جمع اوري داده از متخصصين صنعت آرايشي به روش مدلسازي ساختاري- تفسيري به مدل نهايي رفتار مصرف كننده تبديل شده است.

نتايج تحقيق: در اين پژوهش طي تحليل تم 12 مقوله اصلي شناسايي گرديده است. اين 12 مقوله با استفاده از تكنيك انتروپي شانون وزن دهي و رتبه بندي گرديده است. نتايج نشان ميدهد محرك هاي خارجي، ارزش گذاري حين خريد، گروه هاي تاثير گذار و محرك هاي داخلي به ترتيب بيشترين وزن را در تصميم به خريد و انتخاب مصرف كننده دارند. خروجي روش مدلسازي ساختاري-تفسيري يك مدل 4 سطحي است كه ترتيب اثرگذاري مقوله ها و روابط بين آنها را بصورت شفاف نشان مي دهد.

چکيده:

آرايشي، لوكس، ايران، رفتار، مصرف كننده، انتخاب، رفتار انتخابي، مدل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير خانلري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
دکتر محمدصالح تركستاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
زن در توسعه و سياست ،اميرخانلري،مسعود كيماسي،محمد صالح تركستاني،ايمان يعقوبيان ارائه مدل رفتار انتخابي مصرف كنندگان لوازم آرايشي لوكس:تحليلي بر رفتار زنان ايراني داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.