پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۲۳۳۵ شناسه:
بهنام عزيززاده مهماندوست عليا دانشجو:
شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه روشهاي ادغام وتملك در واحدهاي كوچك توليد كننده كاشي وسراميك كشور عنوان فارسي:
Identification of the factors affecting the development of integration and utility methods in the small tile and ceramic manufacturer of the country. عنوان انگليسي:

در سال هاي اخير نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بوده است. يكي از مواردي كه همواره اين صنايع را تهديد و ايجاد محدوديت مي كند، موضوع صرفه اقتصاد مقياس آنها مي باشد. امروزه، صنايع كاشي و سراميك كشور با عنايت به كوچك بودن مقياس آنها و همچنين تعدد واحدهاي مزبور و ظرفيت ايجاد شده و ركود حاكم در ساخت و ساز و عدم كشش بازار؛ موجب گرديده اين صنايع در وضعيت نامطلوبي قرار گيرند و از طرفي بدليل تعدد اين واحدها امكان تصميم گيري يكپارچه و برنامه هاي راهبردي جهت استفاده از ظرفيت هاي مكمل و حضور قدرتمند در بازارهاي جهاني و اتخاذ تدابير لازم جهت خروج از اين بحران وجود ندارد. لذا در اين تحقيق تلاش گرديده عوامل مؤثر بر توسعه روش هاي ادغام و تملك در واحدهاي توليدكننده كاشي و سراميك كشور از طريق روش تحقيق پيمايشي و گردآوري اطلاعات متمركز بر اجراي پرسشنامه محقق ساخته شناسايي گرديده تا بتوانيم با ارائه عوامل شناسايي شده به صنايع كوچك كاشي و سراميك آنها را به سمت ادغام و تملك تشويق و سوق دهيم.

چکيده:

ادغام واحدهاي توليدي، ادغام افقي، ادغام عمودي، ادغام هم جنس، ادغام مخلوط، صرفه در مقياس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي الياسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.