پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۳۳۱ شناسه:
نگين پازوكي دانشجو:
طراحي فضاي مياني عرصه عمومي و خصوصي محله عنوان فارسي:
design inbetween space in neighborhood عنوان انگليسي:

از موضوعاتي كه در رابطه بين عرصه هاي عمومي و خصوصي مي توان مطرح كرد ، رابطه و وابستگي بين آنهاست به طوري كه هردو بر هم تاثير

گذاشته و يكديگر را شكل ميدهند. موضوع ديگر اين است كه جدايي عرصه ها و فضا هاي عمومي و خصوصي يك فرايند هنجاري از نوع

بايد و نبايدي است. در عمل فضاي عمومي و خصوصي طيفي را تشكيل مي دهند به طوري كه فضاهاي نيمه عمومي و نيمه خصوصي پديد

مي آيند و قابل شناسايي اند زيرا هر دو قلمرو به جاي آنكه مرز و شكاف مشخصي بين خود داشته باشند درجه اي از حريم خصوصي و

حريم عمومي را در خود جاي مي دهند. اهميت مرز به اين خاطر است كه از جنس ماده و قابل لمس مي باشد مانند ساير اشياء داراي

معاني است كه انسانها آن را ايجاد كرده و بكار مي گيرند.مرز بين دو عرصه قرار گرفته و نقش واسط را بازي مي كند.رواقها ،ايوان هادروازه

هاي نيمه عمومي و هشتيها ، نما هاي پر تزيين و حياط ها همگي مرز بين عمومي و خصوصي را بيان مي كنند تا امكان رابطه ي دو سويه

و ارتباط بين دو قلمرو فراهم شود.ارتباط و گفتمان بين اين دو قلمرو فضايي را شكل ميدهد كه به زندگي اجتماعي ميتواند غنا بخشد.چالش

اساسي آن است كه تعادلي بين قلمروهاي عمومي و خصوصي ايجاد شود .)مدني پور،2003(

چکيده:

فضاي مياني،عرصه عمومي،عرصه خصوصي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.