پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۳۲۹ شناسه:
مهشاد اينانلو دانشجو:
شناسايي مولفه هاي اثربخش بودن بازاريابي موبايلي با رويكرد گيميفيكيشن عنوان فارسي:
Identify the components of the effectiveness of mobile marketing with the gamification approach عنوان انگليسي:

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ به استفاده از گيميفيكيشن به عنوان يك تكنيك براي افزايش وفاداري مشتريان در صنعت غذاي زود مصرف پرداخته است. با توجه به كاربرد كم اين تكنيك در صنعت غذايي در ايران، علي رغم وجود نمونه‌هاي متعدد خارجي، پژوهشگر با استفاده از يك مورد مطالعه، كه گيميفيكيشن را به شكل ناقصي در برنامه وفاداري به كار برده است، تلاش نمود تا عوامل موثر بر موفقيت اين تكنيك را در اين صنعت بررسي كند. اين پژوهش با رويكرد تحقيق كيفي و با روش تحليل مضموني انجام شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها مصاحبه انتخاب شد و با دو جامعه آماري شامل مديران شركت كورتادو و كافي‌شاپ‌هاي استفاده كننده از خدمات آن، داده‌ها جمع آوري شدند و مورد كدگذاري قرار گرفتند. مقوله‌هاي طراحي، اجرا، استراتژي شركت، شركا، محصولات و گيميفيكيشن از مصاحبه‌ها استخراج شدند. نتايج نشان داد كه نرم افزار مورد مطالعه، از ميان سازوكارهاي درگيرسازي گيميفيكيشن، تنها سازوكار پاداش و عنصر تخفيف را به كار گرفته و به دليل عدم استفاده از سازوكارهاي ديگر سبب افزايش وفاداري تأثيرگذاري نشده است. همچنين استفاده از كارت‌هاي فيزيكي يكي از موانع جذابيت اين برنامه شناسايي شد، در حالي كه با حركت به سمت اپليكيشن‌هاي موبايل، برنامه‌هاي وفاداري مشتريان براساس شماره موبايل و هميشه در دسترس بودن براي مشتريان تنظيم مي‌شوند. اين پژوهش در پايان پيشنهاداتي براي پژوهشگران اين حوزه، براي كورتادو و براي ساير كسب و كارهاي علاقه‌مند به استفاده از گيميفيكيشن ارائه مي‌كند. مهمترين پيشنهاد اين پژوهش براي كورتادو، استفاده از ساير سازوكارهاي گيميفيكيشن همچون سخاوت (امكان دعوت ساير كاربران توسط مشتريان وفادار)، پاداش (امتياز و تخفيف‌هاي مشخص)، نشان (مثل نشان‌هاي وفاداري) و ساير سازوكارهاي رايج گيميفيكيشن مي‌تواند به موفقيت اين تكنيك در وفاداري سازي مشتريان درصنعت غذاي زود مصرف كمك كند.

چکيده:

گيميفيكيشن، اثربخشي بازاريابي، صنعت غذايي، كافه و كافي‌شاپ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نادر سيداميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر داتيس خواجه ئيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.