پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۴ دفاع:
۲۳۲۱ شناسه:
شهرزاد احدپورخانقاه دانشجو:
طراحي مركز تسلاي ذهن عنوان فارسي:
Mind Healing Center Design عنوان انگليسي:

با توجه به توسعه كيفيت زندگي جوامع بشري و بالا رفتن سطح نيازها، خواستگاه‌ها و استانداردها، ارتقاء كيفيت سطح درمان و بهداشت كه تحت تاثير مستقيم عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي‌باشد امري مهم و ضروري محسوب مي‌شود، لذا يافتن راه‌كاري جهت استفاده بهينه از فضا‌هاي شهري موجود و ارتباط بين فضاي اطراف با موضوعيت بهبود تاثيرات محيط در مواردي همچون درمان بيماران امري اجتناب ناپذير مي‌باشد.

در اين پژوهش به موضوع معماري شفابخش در مقياس كلي و به صورت موردي طراحي مركزي درماني با كاربري تسلاي ذهن در پنج فصل پرداخته شده است كه هدف‌ اصلي از خلق و معماري چنين فضايي بالا بردن سطح روان مراجعه كنندگان با استفاده از ايجاد فضاهايي تخصصي، خلاقانه و دوستانه مي‌باشد. همچنين روش پژوهش با توجه به امكانات و تخصصي بودن و بين رشته اي بودن آن به دو روش «تحليلي-توصيفي و بررسي نمونه موردي» و «به صورت كتابخانه‌اي» صورت گرفته است.

چهارچوب نظري در اين پژوهش ابتدا به عوامل موثر بر سلامت روان پرداخته كه يكي از آن‌ها مسئله تامين نيازهاي انسان مي‌باشد. كه چهار نياز از نيازهاي انسان بررسي شد و مركزي براي تامين نيازهاي چهارگانه‌ي انسان كه نياز به ارتباط با خدا، نياز به ارتباط با خود، نياز به ارتباط با ديگران و نياز به ارتباط با خدا مي‌باشد‌، طراحي گرديد.

چکيده:

درمان و بهداشت، تسلاي ذهن، تاثيرات محيط، سطح روان، نيازهاي انسان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اميرسعيد محمودي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.