پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۳۰۵ شناسه:
علي صفري دانشجو:
ارائه مدل بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار : مفهوم سازي، اندازه گيري و سناريوسازي بهبود عنوان فارسي:
Business Process Management Maturity model development : conceptualizing , Measuring and improvement Scenario planning عنوان انگليسي:

يكي از دغدغه هاي كنوني مديران، توسعه سطح بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار و شناسايي شرايط بهبود و توسعه فرايندها است. بنابراين تحقيق حاضر با هدف اندازه گيري و سناريوسازي توسعه بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار انجام شده است. يك مدل بلوغ داراي سه بعد سطح، مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار و ابزار سنجش است كه طي اين تحقيق از طريق بررسي سيستماتيك پيشينه تحقيق، مفهوم سازي و اندازه گيري شده و در راستاي بهبود سطح بلوغ سناريوسازي شده است. بنابراين پايه نظري مدل مفهومي تحقيق شكل گرفت و مدل مذكور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي اعتباردهي شد. پس از مشخص شدن ساختار مدل مفهومي و عوامل و شاخصهاي هر سطح از بلوغ فرايندي با استفاده از تكنيك نقشه شناختي فازي يك مدل علت و معلولي كلان بدست آمده كه ابعاد بلوغ و روابط مرتبط در آن مشخص گرديد تا امكان سناريو سازي براي توسعه بلوغ مهيا گردد.

يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه 33 مفهوم فرآيندي منجر به توسعه سطح بلوغ فرآيندها از سطح ابتدايي به سطوح مديريت شده، استاندارد، قابل پيش بيني و نوآورانه مي گردد. بدين ترتيب تحليل هاي پويا براي مفاهيم بلوغ مديريت فرآيندها تبيين شده است.نتايج پياده سازي اين تحقيق در گروه سايپا نشان داد كه وضعيت موجود فرايندهاي كسب و كار در اين مورد در ابتداي سطح بلوغ 3 قرار دارد و نمره آن 36 از 100 گرديده است. براين اساس لازم است با توجه به وضعيت و شرايط موجود اقدامات لازم جهت توسعه سطح بلوغ انجام شود.

چکيده:

بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار، نقشه هاي شناختي فازي، اندازه گيري، سناريوسازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا صادقي مقدم استاد راهنما:
دکتر حسين صفري استاد راهنماي دوم:
دکتر طاها منصوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
مديريت صنعتي دانشگاه تهران محمدرضا صادقي مقدم، حسين صفري، طاها منصوري، علي صفري اندازه گيري و سناريوسازي بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب ‌وكار با بهره گيري از تكنيك نقشه‌هاي شناختي فازي (مطالعه موردي: گروه سايپا) داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.