پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۱ دفاع:
۲۳۰۳ شناسه:
حيدر مهرابي دانشجو:
تاثير تداخل زمينه اي در شرايط يادگيري آشكار و پنهان بر عملكرد حركتي كودكان ديرآموز عنوان فارسي:
The effect of contextual interference in implicit and explicit learning on coordination and motor performance of unapt children. عنوان انگليسي:

ايجاد بهبود تكنيك‏هاي يادگيري حركتي كه به اجراي ورزشي كمك مي‏كند، طبيعتا هم براي مربيان و هم براي ‏روان‏شناسان ورزشي خوش‏آيند و جذاب است. شيوه‏اي كه توجه در حال افزايش را در زمينه حركتي به خود ‏اختصاص داده يادگيري حركتي پنهان است. در يادگيري پنهان فرد‎ ‎بدون‎ ‎آگاهي‎ ‎از‎ ‎چيزي‎ ‎كه‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎نياز‎ ‎به‎ ‎جمع‎ ‎آوري‎ ‎دانش‎ ‎آشكار‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎مهارت،‎ ‎در‎ ‎اجراي‎ ‎مهارت‎ ‎خبره‎ ‎مي‎ ‎شود. بررسي تحقيقات انجام شده در خصوص اثر تداخل زمينه اي نشان مي دهد كه اكثر اين تحقيقات تا كنون در ‏شرايط يادگيري آشكار انجام شده اند. در شرايط آشكار يادگيرنده از قواعد موجود در مهارت آگاه ‏است و به صورت هوشيارانه مهارت را ياد مي گيرد. كه در آن تلاش هوشيارانه براي سازماندهي انجام تكليف، ‏جهت دادن به جستجوي حافظه براي اطلاعات مشابه يا قابل مقايسه و مربوط به تكليف است. به ‏همين دليل در يادگيري آشكار حافظه كاري فعال است.. مطالعات در زمينه تداخل بر كودكان اندك است، اما مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد كه كاهش درگيري ‏حافظه كاري براي كودكان بسيار اهميت دارد، بنابراين يادگيري مهارت هاي حركتي ‏بدون اتكاي زياد به حافظه كاري (براي مثال، يادگيري حركتي پنهان) ممكن است سومندي هاي بلند مدتي براي ‏عملكردهاي ماهرانه داشته باشد . اما تحقيقات به نتايج ‏مشخص و واضحي در اين زمينه نرسيده اند. .

با توجه به اهميت بررسي نقش يادگيري ‏آشكار و پنهان و نقش تعامل اين دو نوع يادگيري با ميزان درگيري حافظه كاري همچنين نقش شرايط باو بدون ‏تداخل كه بر حافظه كاري تاثيرگذارند، و اين نكته كه كودكان ديرآموز در حافظه و يادگيري دچار مشكل ‏هستند، محقق بر آن است كه نقش تداخل زمينه اي در يادگيري پنهان و آشكار را در هماهنگي و ‏عملكرد حركتي كودكان ديرآموز مورد بررسي قرار دهد. جامعه آماري اين تحقيق را كودكان دير آموز دامغان تشكيل خواهند داد و از ميان آن 75 كودك به صورت نمونه در ‏دسترس انتخاب (‏15 آزمودني در 5 گروه) انتخاب خواهد شد. از پرسشنامه اطلاعات عمومي، آزمون هوش وكسلر، ترازو، متر نواري، آزمون هماهنگي دودستي و دستگاه پيگردي چرخان براي دستيابي به اهداف تحقيق استفاده خواهد شد. پس از تعيين نمونه كودكان به طور تصادفي در 5 گروه (تمرين آشكار بدون تداخل، تمرين آشكاربا تداخل، تمرين پنهان بدون تداخل، تمرين پنهان با تداخل و گروه كنترل) تقسيم خواهند شد. سپس از آزمودني‌ها سنجش قد، وزن و پيش آزمون هماهنگي و عملكرد حركتي به عمل مي آيد. و پس از آن كودكان در گروه‌هاي خود به تمرين ويژه گروه خود خواهند پرداخت. همچنين به منظور ‏تحليل داده ها تجقيق از تحليل واريانس مركب 5 (گروه تمرين) * 3 (اندازه‌هاي تكراري) براي دو متغير هماهنگي و عملكرد ‏حركتي و همچنين از تحليل واريانس يك طرف براي مقايسه گروه ها در پيش آزمون، پس آزمون و يادداري براي دو متغير ‏هماهنگي و عملكرد حركتي استفاده خواهد شد.

چکيده:

يادگيري آشكار و پنهان، تداخل زمينه‌اي، هماهنگي، عملكرد حركتي ، كودكان دير آموز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر الهه عرب عامري استاد راهنماي دوم:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد مشاور:
دکتر حسام رمضان زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۴۰۰ بهار رفتار حركتي حيدر مهرابي ، مهدي شهبازي ، الهه عرب عامري ، شهزاد طهماسبي بروجني ، حسام رمضان زاده تاثير تداخل زمينه اي در شرايط آشكار و پنهان بر يادگيري حركتي كودكان ديرآموز داخلي پذيرش شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.