پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۲۷۷ شناسه:
پريچهر فرهمنديان دانشجو:
تاثير تمرينات مقاومتي فزاينده و مصرف شير سويا بر هورمون فاكتور تفكيك رشد-8 (GDF-8) سرم زنان سالمند عنوان فارسي:
The effect of progressive resistance training and consumption of soy milk on growth differentiation factor hormone -8 (GDF-8) in elderly women عنوان انگليسي:

سالمندي با افزايش روند آتروفي عضلاني و تغييرات عمده در هورمون‏هاي هايپرتروفيك عضلات همراه است. از طرفي انجام مداخلات مختلف نظير تمرينات مقاومتي و مصرف پروتئين باعث تعديل تغيرات عضلات اسكلتي افراد سالمند مي‏شود. لذا هدف اصلي در اين مطالعه، بررسي فعاليت مقاومتي فزاينده و مصرف شير سويا بر سطح سرمي هورمون فاكتور تفكيك رشد-8 زنان سالمند است.

مواد و روش‏ها: مطالعه حاضر به صورت نيمه تجربي انجام خواهد شد. پس از انتخاب آزمودني‏ها از بين مراجعين به سراي محله منطقه 6 تهران، تعداد 24 آزمودني انتخاب و به طور تصادفي در سه گروه: كنترل (8=تعداد)، تمرين مقاومتي فزاينده+شيرسويا (8=تعداد)، و شيرسويا (8=تعداد) تقسيم خواهند شد. آزمودني‏ها به مدت 12 هفته (3 جلسه در هفته) برنامه ورزشي-تغذيه‏ايي خود را دريافت و اجرا خواهند كرد. مشخصات آنتروپومتريك، سطح توانمندي، و سطوح سرمي مايواستاتين در قبل و بعد از مداخله اندازه‏گيري خواهد شد.

مداخله تغذيه اي : برنامه غذايي آزمودني‌ها توسط پرسشنامه بسامد خوراك در ابتدا و انتهاي دوره تمرين بررسي خواهد شد. برنامه غذايي مورد استفاده (شير-سويا) در چند وعده تقسيم مي‌گردد .

تمرينات مقاومتي فزاينده نشسته: تمرين ورزشي به مدت 12 هفته با توجه به توانايي و شرايط و محدوديت‌هاي اجتناب‎ناپذير محيطي اجرا خواهد شد و به گونه‌ايي طرح ريزي شده است كه در بردارنده گروه عضلات مركزي بدن كه شامل 29 درصد از عضلات بزرگ بدن است. تمرين ورزشي شامل ورزش‌هاي مقاومتي فزاينده نشسته بوده كه باعث تقويت عضلات بزرگ و مركزي بدن مي‌شود .

جامعه آماري شامل زنان سالمند بالاي 60 سال (دامنه سني بين 60 تا 75 سال) خواهد بود.

خونگيري: از آزمودني‌ها خواسته خواهد شد تا با رعايت ناشتايي شبانه، 8-7 صبح در آزمايشگاه حضور يافته و به ميزان 5 سي سي قبل مداخله و بعد از دوره تمرين (با فاصله 48 ساعت از آخرين جلسه تمرين) از آن‎ها خون گرفته شود.

چکيده:

سالمندي، مايواستاتين، تمرين مقاومتي، شيرسويا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.