پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۲۶۲ شناسه:
حميدرضا ملكي دانشجو:
تعيين مولفه‌هاي مقاوم سازي بافت فرسوده نمونه موردي محله ملاشيه شهر اهواز عنوان فارسي:
Spatial autocorrelation analysis In prioritize Safety Skeletal Urban distressed areas the district Malashie, City ahvaz عنوان انگليسي:

شهر مانند ديگر پديده‌هاي ساخت انسان، همواره در طول تاريخ و زمان حيات خود درگير تحولاتي بوده است. رهايي از اين تغييرات امكان پذير نيست؛ زيرا به معناي سكون و توقف است كه به مرگ حيات شهري منجر مي‌شود. اين فرايند پويا و مداوم كه طي آن محدوده فيزيكي شهر و فضاهاي كالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث كمي، افزايش و از حيث كيفي، تغيير مي‌يابد، اگر سريع و بي‌برنامه باشد، به تركيب فيزيكي مناسبي از شهر نمي‌انجامد در نتيجه سيما و پيكره شهر را دگرگون مي‌كند و باعث ناكارآمدي و فرسايش فضاها و فعاليت‌هاي شهري مي‌شود و چهره و معنايي متفاوت را القا مي‌كنداين پژوهش از نوع كاربردي مي‌باشد براي دستيابي به پاسخ سؤال‌ها و فرضيه‌هاي تحقيق علاوه بر روش كتابخانه‌اي و استفاده از آمار و اسناد، از روش ميداني: كه شامل بازديد از سطح شهر و جمع‌آوري داده‌ها از طريق مشاهده، مصاحبه و مراجعه به ارگان‌ها و سازمان‌هاي مربوطه مي‌باشد و با استفاده از روش‌هاي گرافيكي در محيط نرم افزار ArcGis از طريق (HOT-SPOT) از ابزار cluster & outlier analysis از مجموعه ابزار‌هاي موجود در Spatial Statistics Tools مربوط به نرم افزار ArcGIS استفاده شده است.

چکيده:

مولفه، مقاوم سازي، بافت فرسوده، ملاشيه، اهواز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد پوراحمد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كرامت اله زياري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.