پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۸ دفاع:
۲۲۳۱ شناسه:
سيدمهدي سادات منصوري دانشجو:
طراحي سامانه اجتماعي- فني مديريت آبهاي زيرزميني با استفاده از كنتور هوشمند آب و برق عنوان فارسي:
Design of Groundwater Resources Management Socio-Technical System Applying Smart Energy & Water Meter عنوان انگليسي:

جهان، امروزه، با بحران كم آبي فراگيري روبرو شده است. در اين ميان، آب زيرزميني، به سبب اينكه منبعي نامشهود است، در معرض خطر جدي تمام شدن است. پايان يافتن اين منابع، پيامدهاي مخرب زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در پي دارد. طي سالهاي اخير، با ظهوركنتورهاي هوشمند آب و برق و نصب آنها بر سر چاه‌هاي كشاورزي، تصور مي شد كه كليد طلايي پاسخ به معضل مديريت آب زيرزميني پيدا شده است. بكارگيري اين كنتورهاي هوشمند، باعث كنترل افت سفره هاي آب زيرزميني در كوتاه مدت شد، اما رويكردي پايدار براي تعادل بخشي دشت نبود. اين كنتور هوشمند، به عنوان ابزاري جهت اعمال قانون در نظر گرفته شد، در حاليكه براي حل مسئله‌ي پيچيده اجتماعي- اقتصادي مانند مديريت سفره‌هاي مشترك آب زيرزميني، به چيزي فراتر از اعمال قانون نياز است: مشاركت براي حفظ منبع مشترك.

هدف، حفظ منابع آب زيرزميني مشترك توسط مالكان حقيقي آن- استفاده كنندگان- است. از نگاه فلسفه‌ي تكنولوژي، طراحي ماهيتي پيچيده شامل انسان و تكنولوژي همانند مسئله پيش رو، نيازمند درك مفهوم سيستم هاي اجتماعي- تكنيكي است. از آنجا كه تفكر طراحي نيز در سالهاي اخير، براي موضوعات اجتماعي راه‌حل‌هاي اثربخشي ارائه داده است، اين پژوهش با رويكرد تفكر طراحي، به طراحي يك سيستم اجتماعي-تكنيكي براي مديريت منابع آب زيرزميني پرداخته است. حاصل كار، سيستمي متشكل از نه زير سيستم عظيم است: 1) سيستم نظارت و مديريت مصرف آبهاي زيرزميني، 2) سيستم حاكميتي و قانونگذاري، 3) سيستم به اشتراك‌گذاري اطلاعات، 4) سيستم دانش محور مردم نهاد، 5) سيستم يكپارچه مديريت مزرعه، 6) سيستم بازار آب، 7) سيستم بازي گونگي، 8) سيستم كسب و كارهاي مبتني بر كشاورزي، 9) سيستم سرمايه گذاري.

تحقق هدف اصلي اين سيستم اجتماعي- تكنيكي، در گرو تأمين منافع استفاده كنندگان منابع مشترك آب زيرزميني است كه آن نيز به كمك استقرار يكپارچه تمام زير سيستم ها ميسر خواهد شد.

چکيده:

سيستم اجتماعي-تكنيكي، تفكر طراحي، مديريت منابع مشترك آب زيرزميني، طراحي مشاركتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم خليلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر مرادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.