پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۲۰۹ شناسه:
الهام ملامهرعلي زاده دانشجو:
شناسايي عوامل كليدي موثر بر ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و اولويت بندي راهكارهاي بهبود عملكرد آن (مطالعه ي موردي صنعت توليد روغن نباتي-شركت صنعتي بهشهر) عنوان فارسي:
Identifying the key factors affecting supply chain performance evaluation & prioritizing the solutions for supply chain performance improvement (Case study: Behshahr Industrial Company) عنوان انگليسي:

با وجود رقابت شديد در بازارهاي صنعتي, شركت‌ها براي بقا نياز به مديريت عملكرد خود دارند. يكي از اساسي‌ترين فعاليت‌ها جهت مديريت عملكرد در هر سازماني, بررسي زنجيره‌ي تأمين و عملكرد آن است. عملكرد مناسب زنجيره‌ي تأمين نقش كليدي در موفقيت يك سازمان و دستيابي پايدار به اهداف، به ويژه سودآوري آن دارد. بهبود عملكرد زنجيره‌ي تأمين امروزه يكي از بزرگترين دغدغه‌هاي مديريت، چه در تئوري و چه در عمل مي باشد. يكي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين گام‌ها در بهبود عملكرد زنجيره‌ي تأمين، توانايي ارزيابي آن است. به عبارتي ديگر، ارزيابي عملكرد تا اندازه‌اي اهميت دارد كه يك سازمان موفق استراتژي‌هايش را بر اساس دركي كه از عملكردش دارد تعيين مي‌كند. اين تحقيق سعي دارد راهكارهايي جهت بهبود عملكرد زنجيره‌ي تأمين ارائه داده و آن‌ها را اولويت‌بندي كند. لذا ابتدا به شناسايي عوامل مؤثر بر ارزيابي عملكرد زنجيره‌ي تأمين و تعيين عوامل كليدي از ميان آن‌ها مي‌پردازد. در اين راستا از روش‌هاي دلفي فازي براي جمع‌آوري نظرات خبرگان، تكنيك سوآرا براي وزن دهي عوامل مؤثر و تكنيك آراس براي اولويت‌بندي راهكارها بهره‌گيري شده است.

چکيده:

زنجيره ي تأمين- ارزيابي عملكرد- تكنيك وزن دهي سوآرا- تكنيك اولويت بندي آراس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.