پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۰ دفاع:
۲۲۰۸ شناسه:
مهدي حبيبيان ديوكلائي دانشجو:
ارايه طرح واكنش اضطراري به منظور تخليه ساختمانهاي مرتفع در حريق شهري - مطالعه موردي شهر بابلسر عنوان فارسي:
Providing emergency response plans in order to evacuate high rise buildings in the urban fire - A Case Study of Babolsar عنوان انگليسي:

يكي از مراحل اوليه طراحي برنامه واكنش اضطراري شناسايي آسيبپذيري شهر ميباشد. از آنجايي كه طراحي برنامه واكنش اضطراري براي سانحه حريق با توجه به عومل آسيب پذيري كه موجب گسترش حريق در شهر ميشود، و همچنين با توجه به بالا بودن ميزان خسارات در چنين سوانحي، از اهمييت بالايي برخورداراست. سوابق حريق گسترده شهر بابلسر بيانگر تاثير نقاط آسيب پذير شهر بر ميزان خسارت آن ميباشد. در اين پژوهش به بررسي عوامل آسيب پذيري شهر و اثر آن در طراحي برنامه واكنش ضطراري حريق شهر بابلسر پرداخته شد.

روشها: روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع كاربردي ميباشد، بدين صورت كه با بررسي آتشسوزيهاي گذشته شهربابلسر از نظر عوامل ايجاد و گسترش و ميزان خسارت وارده و همچنين طراحي پرسشنامه فاكتورهايآسيب پذيري در شهربابلسر در مقياس ليكرت و تكميل آن توسط 151 نفر از كارشناسان امر مديريت بحران كه به روش نمونه گيري كوكران انجام شده و تحليل آن با استفاده از نرم افزار SPSS به الويت بندي اين عوامل پرداخته شده است.

يافته ها: با بررسي پرسشنامه هاي توزيع شده توسط آزمونT تك گروهي عوامل آسيب پذيري شهربابلسر مورد تاييد كارشناسان قرار گرفته و رتبه بندي اين عوامل بر اساس راي كارشناسان به عمل آمده است، بدين صورت كه بافتهاي فرسوده با ميانگين رتبهاي 311/2 به عنوان مهمترين عامل و همجواري با نقاط خطرناك با ميانگين رتبهاي 536/1 به عنوان كم اهميت ترين عامل ايجاد و گسترش حريق شناسايي شده است.

نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش مبين آن است كه شناخت فاكتورهاي آسيب پذيري شهر با توجه به اينكه نقش بسزايي درايجاد وگسترش حريق در سطح شهر و تبديل آن به حريق گسترده دارد، حائز اهميت است. بنابر اين در طراحي برنامه واكنش اضطراري براي سانحه حريق ميبايست با توجه به الويت هر يك از فاكتورهاي آسيب پذيري شهر، نقش آن در برنامه لحاظ گرديده و اهداف برنامه در جهت حذف يا كاهش اثر اين فاكتورها تدوين گردد.

چکيده:

مديريت بحران،الگوي واكنش اضطراري،EOP،حريق ،شهربابلسر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد گيوه چي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اردستاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.