پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۱۹۵ شناسه:
ياسمن محمدي ضيا دانشجو:
اولويت بندي معيارهاي وارداتي در پسابرجام با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي صنعت لوازم خانگي) عنوان فارسي:
Prioritization importing of goods criteria after Joint Comprehensive Plan of Action using multi-criteria decision-making methods (Case study: home appliance industry) عنوان انگليسي:

تصميم گيري درست حاصل تجزيه و تحليل صحيح و انتخاب هوشمندانه از بين گزينه هاي مختلف است. در مسائل تصميم گيري هدف نهايي رسيدن به انتخاب مناسب و بهينه است. از آن جهت كه دسترسي به اين مهم با توجه به گزينه هاي متعدد و محدوديت هاي شناخته و ناشناخته اغلب غير ممكن مي باشد؛ روش هاي تصميم گيري مي تواند براي نزديك شدن به انتخاب بهينه، ابزار مناسب و علمي باشد. امروزه در علوم مديريت با توجه به شرايط پيچيده و گزينه هاي متعدد، روش هاي تصميم گيري چند معياره كاربرد فراوان يافته است. انتخاب و اولويت بندي كالاهاي وارداتي در صنعت لوازم خانگي ايران يكي از مسائل مهم و دامن گير اين روزهاي اين صنعت است. از يك سو ميل و علاقه مردم به خريد كالاهاي خارجي در اين صنعت با وجود برندهاي نام آشناي لوازم خانگي در بازار و از طرف ديگر مشكلات پيش آمده براي كارخانه هاي ايراني توليد كننده لوازم خانگي و حتي تعطيلي تعدادي از كارخانه هاي قديمي اين صنعت، لزوم بررسي هوشمندانه اين موضوع را مشخص مي كند. علي الخصوص با توجه به شرايط جديد پيش روي اقتصاد ايران در پسا برجام و ورود برندهاي خارجي به بازار ايران به يكي از چالش هاي پيش روي توليد كنندگان صنايع لوازم خانگي به عنوان دومين صنعت اشتغال زاي ايران مي باشد. در اين مطالعه با توجه به شرايط پيش گفته به بررسي و اولوبت بندي معيارهاي واردات كالا در صنعت لوازم خانگي با استفاده از معيارهاي مختلف تصميم گيري پرداخته خواهد شد.

چکيده:

تصميم گيري چند معياره، پسابرجام، واردات، لوازم خانگي، برنامه جامع اقدام مشترك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.