پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۷۹ شناسه:
زرتشت معيني دانشجو:
بررسي اثربخشي كارآمدي جهت استقرار نظام شايسته سالاري دربين مديران شعب بانك آينده عنوان فارسي:
Evaluate the effectiveness of efficacy for the establishment of meritocracy within the future bank branch managers عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به تغيير و پيشرفت هاي مداوم و سريع ، با رويكردهاي خطي و گذشته نمي توان نياز سازمانها را برطرف كرد و با معيارها و استانداردهاي ثابت نمي توان بقاي سازمان را تضمين كرد. آنچه امروزه نياز سازمان را برطرف مي كند، داشتن رويكردي پويا، تغيير مداوم و اصول و معيارهاي پويا و متغير مي باشد كه مديريت شايسته مدار چنين رويكردي را در سازمان حكم مي كند.

يك سازمان بدون مديران شايسته و توجه به اصل شايسته سالاري در مديريت نمي تواند به هدف هاي خود نائل شود. بنابراين، سرمايه گذاري، تهيه و تصويب ضوابط و قوانين لازم و نيز اجراي طرح هاي مناسب در زمينه جذب، تربيت و نگهداري مديران از ضروري ترين اقدامات در جهت اصلاح نظام مديريت سازمان ها است و حركت به سوي اعمال اصل شايسته سالاري در سازمان ها ضروري است

شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سازمان بيان مي شود، در سازمانهاي رشديافته و يا در حال رشد بسيار بااهميت و در ميان مديران اين اهميت بيشتر است. دستيــابي به چنين امر مهم نيـاز به برنامـــه ريزي راهبردي در سازمانها و توجه عميق به تغييرات داخلي و محيطي دارد. همچنين شايسته‏سالاري از جمله عواملي است كه موجب شكوفايي، وفاداري و تعهد كاركنان به كار و سازمان مي‏شود. استقرار شايسته‏سالاري پديده و فرآيند ساده‏اي نيست، بلكه مجموعه‏اي‏ پيچيده از سازوكارهايي است كه طي يك فرآيند بلندمدت و منطقي بايستي در سازمان استقرار يابد و لازمه آن فراهم آوردن زير بناهاي مربوطه از نظر ساختاري،نگرشي،قانون و سازماني‏ است ، لذا بر اساس مدل كه ابعاد مختلف شايستگي از قبيل: شايستگي فني، شايستگي مديريتي، شايستگي مديريت دانش، شايستگي رهبري، شايستگي اجتماعي و شايستگي شخصيتي را شامل مي شود،در اين پژوهش از مولفه هاي ياد شده جهت بررسي استفاده مي گردد ، لذا در اين پژوهش برآنيم كه به ارائه الگويي كارآمد در استقرار نظام شايسته سالاري دربين مديران بانك آينده بپردازيم

چکيده:

اثربخشي، شايسته سالاري، بانك آينده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.