پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۷ دفاع:
۲۱۶۴ شناسه:
الهام زارعي دانشجو:
بررسي نقش تصويرسازي در طراحي پوسترهاي ايراني دهه ۵۰ عنوان فارسي:
A study on the role of imagery in the Iranian posters in the 50 decade عنوان انگليسي:

پوستر ها معمولا با موضوعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تجاري شكل مي گيرند. هنر پوستر سازي ايران در دهه 50، غالبا وجه تصويرسازي گونه اي داشت و اكثر طراحان گرافيك آن زمان قبل از هنر گرافيك و تصويرسازي، بيشتر در حوزه نقاشي فعاليت داشتند و از اين رو به نظر مي رسد تا حد فراواني تاثيري بر روند شكل گيري اين نوع پوسترها داشتند. معرفي و تاثير نقش تصويرسازي در طراحي پوسترهاي ايراني دهه 50 مسئله اي است كه بايد به طور دقيق مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي و با شيوه گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي و اسنادي انجام پذيرفته شده است، سعي مي شود با هدف معرفي و بررسي منتخبي از پوسترهاي ايراني دهه 50، ضمن جمع آوري و طبقه بندي، نوع تكنيك هاي تصويرسازي به كار رفته، رنگ و انواع تركيب بندي آنها مورد تحليل قرار گيرد.

از نتايج اين تحقيق مشخص شد، طراحان اين دهه به جهت اينكه در حوزه نقاشي فعاليت داشتند، فضاهاي پوسترهايي كه خلق مي كردند، غالبا وجه تصويرسازي در اولويت كارشان بوده و اين جريان امري طبيعي به نظر ميرسد. نبود امكانات تكنيكي باعث مي شد، تنها كساني وارد حوزه طراحي پوستر شوند كه توانايي بالا در امر اجرا داشتند، بنابراين با استفاده از اين هنر، به طراحي پوستر مي پرداختند و با آگاهي از موضوعات و شيوه هاي مختلف اجرايي، براي فضاسازي پوسترها، از انواع سبك تصويرسازي بهره مي گرفتند.

چکيده:

تصويرسازي، پوسترهاي ايراني، دهه 50، تكنيك، فضاسازي، رنگ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.