پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۱۳۹ شناسه:
فاطمه شريف نيا دانشجو:
تبيين و ارائه الگوي تاب‌آوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: شهر تهران) عنوان فارسي:
Explanation and Representation of Urban Resilience to Earthquake; Case Study: City of Tehran عنوان انگليسي:

در سال‌هاي اخير با توجه به تغيير ديدگاه‌ها در باب مخاطرات طبيعي، رويكردهاي صرفاً كالبدي مبتني بر آسيب‌پذيري، با ديدگاه‌هاي جامع‌تر تاب‌آوري شهري كه مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، نهادي-مديريت شهري و كالبدي را مورد برنامه‌ريزي و ارزيابي قرار مي‌دهند، جايگزين شده است. اين موضوع باعث شده تا شاخص‌ها و متغيرهاي متعددي در مطالعات تاب‌آوري وارد شده و مورد بحث و بررسي قرار گيرند كه داراي روابط علي- معلولي درهم‌تنيده و پيچيده‌اي هستند؛ هدف اين پژوهش شناسايي روابط مختلف تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين متغيرها، و دسته‌بندي آن‌ها در موضوع تاب‌آوري در برابر زلزله، و اندازه‌گيري آن‌ها در محلات واقع در شعاع سه كيلومتري گسل شمال شهر تهران مي‌باشد. بدين منظور از مدل تفسيري- ساختاري به منظور تحليل و يافتن نوع و جهت روابط بين متغيرها، از تحليل ميك‌مَك جهت مشخص كردن شدت اين روابط، و از تحليل تاپسيس جهت اندازه‌گيري ميزان تاب‌آوري هر يك از محلات بهره برده شده است. به‌منظور نمونه‌گيري و گردآوري داده‌هاي مورد نياز تحليل، از روش دلفي دومرحله‌اي و نمونه‌گيري هدفمند و متوالي ، با استناد به نظر 25 نفر از كارشناسان امور شهري و زلزله استفاده شده است. نتايج تحليل تفسيري- ساختاري نشان مي‌دهد شاخص‌هاي مؤثر بر تاب‌آوري در چهار دسته شاخص‌هاي «مستقل» ، «تأثيرگذار» ، «وابسته» و «پيوندي» قابل ‌تقسيم‌بندي هستند. شاخص‌هاي اقتصادي و جمعيتي در دسته شاخص‌هاي مستقل، شاخص‌هاي نهادي و مديريت شهري در دسته شاخص‌هاي تأثيرگذار، شاخص‌هاي كالبدي و كاركردي در دسته شاخص‌هاي وابسته، و شاخص‌هاي مربوط به همكاري‌ها و مشاركت‌هاي مردمي و بين‌سازماني در دسته شاخص‌هاي پيوندي قرار مي‌گيرند. تحليل‌هاي تفسيري- ساختاري و ميك‌مك الگويي از تاب‌آوري محلات شهري در برابر زلزله را به ما ارائه مي‌كنند؛ و در نهايت، يافته‌هاي تحليل تاپسيس نشان مي-دهد كه با توجه به الگوي به دست آمده در رابطه با تاب‌آوري محله‌هاي شهري، هيچ كدام از محلات در وضعيت‌هاي كاملاً مناسب، نسبتاً مناسب و كاملاً نامناسب قرار ندارند؛ چهار محله شهرزيبا، مديريت، محموديه و شهرك شهيد محلاتي در وضعيت متوسط؛ و سه محله چيذر، حصارك و شميران‌نو در وضعيت نسبتاً نامناسب قرار گرفته‌اند.

چکيده:

تاب‌آوري محلات شهري، گسل شمال تهران، زلزله، مدل تفسيري- ساختاري، تحليل ميك‌ مك، تحليل تاپسيس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد زنگنه شهركي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
دکتر كرامت اله زياري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري/ موسسه جغرافيا، دانشگاه تهران دكتر سعيد زنگنه شهركي، دكتر احمد پوراحمد، دكتر كرامت اله زياري، فاطمه شريف نيا تبيين مدل تاب‌آوري در برابر زلزله در محلات شهري (مطالعه موردي: محلات واقع در شعاع سه كيلومتري گسل شمال تهران) داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.