پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۱۰۴ شناسه:
رضوان دادخواه دانشجو:
تدوين الگوي ارتباط بين مديريت منابع انساني الكترونيك با توسعه خلاقيت سازماني و اثربخشي منابع انساني وزارت ورزش و جوانان عنوان فارسي:
Preparing a conceptual relationship model of e-HRM with organizational Creative development and effectiveness of HR in Ministry of sport & Youth عنوان انگليسي:

به جرات مي‌توان گفت نيروي انساني مهمترين و حساس ترين منبع انساني مي باشدكه ميتواند هم عامل موفقيت سازمان و هم باعث شكست سازمان گردد. مديران نمي توان انتظار نتايج عالي از كاركنان خود داشته باشند ، مگرآنكه زمينه هاي ايجاد چنين نتايجي را در كاركنان خود ايجاد نمايد ، مديران همواره در گير برنامه ها و استراتژيهايي هستند كه نتايج و تاثيرات خود را به طور مستقيم برمنابع انساني مي گذارد. امروزه سازمانها نميتوانند با تعداد اندكي افراد خلاق و يا اجزاي چند طرح بر رقباي كوچك ، چابك و فرصت گرا و كم هزينه فايق آيند ، آنها بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه كاركنان روحيه خلاقانه پيدا كرده بتوانند به راحتي ، مستمر و بطور فردي يا گروهي فعاليت هاي كارآفرينانه خود را به اجرا در آورند.(ديواندري1386،ص4). سازمانها براي به اجرا در آوردن و بكارگيري كارآفريني ابتدا بايد فرهنگ سازماني خود را با فرهنگ كارآفرينانه منطبق كنند ، بدين معني كه سازمانها بايد فرهنگي را در ميان كاركنان خود رواج دهند كه به خلاقيت ، درستي و صداقت ، احترام گذاشته و آنها را تقويت كنند(هايتون 2004). بنابراين غالبا اين عقيده وجود دارد كه روشهاي مورد استفاده در مديريت منابع انساني مي توانند از عوامل مهم موفقيت در خلاقيت سازماني باشند. شرايط فعلي مبين اين است كه نقش و دخالت مديريت منابع انساني براي تحقق خلاقيت سازماني امري خواهد بود. با افزايش پيچيدگي . پويايي محيط ، سازمان ها نيز بايد بيش از پيش به كارآفريني روي بياورند تابتوانند فرصتهاي جديد را شناسايي نموده و عملكرد برتر خود نسبت به رقبا را حفظ نمايند.

چکيده:

مديريت منابع انساني الكترونيك ، خلاقيت سازماني ، اثربخشي منابع انساني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد خبيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.