پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۵ دفاع:
۲۰۶۰ شناسه:
شهاب اشراقي دانشجو:
طراحي و تبيين چارچوب مفهومي تجاري‌سازي در شركت‌هاي كوچك نرم‌افزاري ايران- مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار كاربردي گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه عنوان فارسي:
Design and Explanation of Conceptual Framework for Commercialization in Iranian Software Small Firms- Case: Smart Phone Application Industry عنوان انگليسي:

شركت‌هاي كوچك صنعت اپليكيشن تلفن همراه كه زيرمجموعه صنعت نرم‌افزار است، مي‌تواند نقش مهمي در اقتصاد كشور داشته باشد؛ اما علي‌رغم وجود توانمندي‌هاي فني، توسعه‌دهندگان اين برنامه‌ها نمي‌توانند در تجاري‌سازي محصولات و كسب درآمد موفق عمل كنند. هدف از اين مطالعه، شناسايي چارچوب مفهومي تجاري‌سازي در اين شركت‌هاست.

بر اين اساس، با مطالعه 12 اپليكيشن كه برخي موفق و برخي ناموفق بوده‌اند، مفاهيم موردنياز تجاري‌سازي و روابط آن‌ها كشف و چارچوب مفهومي و بر اساس آن مدل مفهومي نهايي ارائه شد. سپس ضمن آزمون اين چارچوب و مدل از طريق پرسشنامه از مصاحبه‌شوندگان، هر دو بر روي چهار نمونه از موارد مطالعه آزمون و بررسي شد.

علاوه بر آن‌كه چارچوب به‌دست‌آمده مي‌تواند از سوي نوآوران و پژوهشگران در تجاري‌سازي در اين صنعت يا صنايع ديگر مورداستفاده قرار بگيرد، مفهوم مسير تجاري‌سازي كه در اين مطالعه تبيين و ابعاد آن در ادبيات شناسايي شد، مسير جديدي در مطالعات آتي در حوزه تجاري‌سازي را آشكار مي‌كند. با واردكردن مفهوم مسير تجاري‌سازي به چارچوب مفهومي، جزييات بيشتري به دست آمد كه مدل مفهومي را تبيين كرد.

در اين مطالعه، ابعاد فرآيند تجاري‌سازي يا همان عمليات تجاري‌سازي شناسايي شد. همچنين محرك‌هاي تجاري‌سازي دربرگيرنده چالش‌هاي تجاري‌سازي و عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي شامل مواردي است كه بر روي زمان و نحوه شناسايي، تصميم و حركت در مسير تجاري‌سازي اثر مي‌گذارند و ظرفيت‌هاي تجاري‌سازي در دو بعد درون‌سازماني و برون‌سازماني تبيين شدند.

چکيده:

تجاري سازي- شركت كوچك- نرم افزار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا بندريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي محمدي استاد مشاور:
دکتر شعبان الهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۱۸۱-۲۰۱ ۵/۱۱ Revista Humanidades e Inovação S Eshraqi, R Bandarian THE DISCIPLINE OF COMMERCIALIZATION‏ بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.