پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۰۵۸ شناسه:
حميد پيروزمند دانشجو:
بررسي تاثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان بر اعتماد، هزينه تغيير درك ‏شده و تبليغات شفاهي مشتريان بانك پارسيان عنوان فارسي:
‎ Evaluating the Effect of Social Responsibility on ‎Confidence, Switching Cost Perceived and Oral ‎Advertisement on Parsian Bank Customers عنوان انگليسي:

بسياري از صاحبنظران معتقدند كه هزينه هاي مسئوليت پذيري اجتماعي، كوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع ‏بلندمدت است. مسئوليت اجتماعي در واقع نوعي سرمايه گذاري براي آينده به اميد كسب مزيت رقابتي پايدار ‏و بلندمدت است. مديران ارشدي كه داراي ديد كوتاه مدت هستند هزينه هاي كوتاه مدت مسئوليت اجتماعي ‏را بر نمي تابند. با اين استدلال كه مشكلات اجتماعي فقط به دست دولت ها قابل حل است، از كنار اين مقوله ‏بع راحتي مي گذرند. برعكس، مديراني كه داراي ديد بلندمدت مي باشند حاضرند براي بهبود رفاه جامعه، حل ‏مشكلات اجتماعي، آلودگي محيط زيست، بهبود شرايط محيط كار، رعايت حقوق بشر، شركت در امور عام ‏المنفعه و ... هزينه كنند تا در بلندمدت بتوانند از پيشرفت اجتماعي بهره مند شده و از سوي ديگر، در جامعه و ‏در بين مشتريان و ذي نفعان خود، براي خود اعتبار و شهرت كسب كنند(صنوبر و ديگران،30:1389).

جريان گسترده اي از تحقيقات، رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و پاسخ مصرف كنندگان را مورد ‏بررسي و مطالعه قرار داده اند. بسياري از محققان پيشنهاد داده اند كه رابطه مثبتي بين مسئوليت پذيري ‏اجتماعي شركت و پاسخ هاي مشتريان وجود دارد. اقدامات مسئوليت پذيري اجتماعي شركت با پاسخ هاي ‏مشتريان از جمله رضايت مشتري، مزاياي درك شده، مزاياي رفتاري، نيت خريد و ارزش ويژه برند در ارتباط

است(‏Chomvilailuk and Butcher,2016:165‎‏). ‏

اين تحقيق براي اين انجام مي شود كه تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر اعتماد، هزينه تغيير درك ‏شده و تبليغات شفاهي مشتريان بانك پارسيان شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد. با شناسايي وضعيت

مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان در بانك پارسيان و شناسايي تاثير آن بر پيامدهاي مثبت آن(اعتماد، هزينه ‏تغيير درك شده و تبليغات شفاهي مشتريان) مي توان سعي در بهبود پيامدهاي مثبتي كه از مسئوليت پذيري ‏اجتماعي بانك ناشي مي شوند نمود.‏

چکيده:

اعتماد، تبليغات شفاهي، مسئوليت پذيري اجتماعي،بانك پارسيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.