پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۰۴۶ شناسه:
سيدجواد موسوي زاده دانشجو:
بررسي نقش قابليتهاي تكنولوژي بر موفقيت محصول جديد در صنعت داروسازي عنوان فارسي:
Study of Technology Capabilities Role On Achivement of New Product in Pharmaceutical Industry عنوان انگليسي:

نگارنده اين تحقيق قصد دارد تا نقش قابليت هاي تكنولوژي را بر موفقيت محصول جديد در صنعت داروسازي بررسي كند.

به دليل رشد سريع محصولات، رقابتي شدن بازار، افزايش جمعيت و تنوع نيازها، عموما نياز به محصولات و خدمات جديد رشد چشمگيري پيدا كرده است. در اين راستا دستيابي به محصول و كالاي جديد جهت بقا امري ضروري شناخته شده است و به دنبال آن جهت بهبود عملكرد شركت ها و موفقيت محصول جديد، پرداختن به معقوله ي نقش عوامل تكنولوژي لازم و ضروري مي باشد.

اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع كاربردي و از منظر اجرا در گروه تحقيقات غيرآزمايشي از نوع همبستگي مي باشد.

جامعه آماري را مديران بازاريابي شركت هاي دارويي كه بيش از يك سال از ارائه اولين محصول آن ها سپري شده تشكيل مي دهد. جهت نمونه گيري از روش تصادفي ساده و طبقه بندي متناسب با حجم با استفاده از جدول كرجسي و مورگان بهره گيري شده است. از داده هاي جمع آوري شده جهت آمار توصيفي از نرم افزار SPSS نسخه 24 و تكنيك مدل يابي معادلات ساختاري در نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه به نظر مي رسد در سال هاي اخير نه تنها حساسيت رقابت در بازار افزايش يافته بلكه ماهيت آن نيز تغيير كرده است. چراكه توجه شركت ها براي عملكرد برتر در كسب مزاياي رقابتي به سمت سرمايه گزاري در منابع نا مشهود تغيير يافته است.

كليد واژه ها:

استراتژي مديريت استراتژيك تدوين استراتژي تكنولوژي محصول قيمت توزيع فرايند توسعه محصول مزيت رقابتي

چکيده:

تكنولوژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.