پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۰۳۴ شناسه:
علي لوني دانشجو:
بررسي رابطه ساختار مالكيت بر سررسيد بدهي‌ها عنوان فارسي:
Ownership structure and corporate debt maturity عنوان انگليسي:

چكيده:

در طول سه دهه گذشته، مقدار قابل توجهي از تحقيقات روي ساختار سررسيد (مهلت بازپرداخت) بدهي شركت‌ها متمركز بوده‌اند. اخيرا، نقش حاكميت شركتي در تعيين سررسيد بدهي به عنوان يك موضوع اصلي در ادبيات ظهور كرده است. بر اين اساس در تحقيق حاضر بر آن شديم كه به بررسي رابطه ساختار مالكيت برسررسيد بدهي‌ها بپردازيم.

بر اين اساس با استفاده از روش پانل ديتا اقدام به تعيين اثر حاكميت شركتي بر سررسيد بدهي‌ها پرداخته شد. بر اين اساس اطلاعات 131 شركت از ابتداي سال 1385 تا انتهاي سال 1394 جهت براورد اين اثرات بر ساختار بدهي شركت مورد ارزيابي قرار گرفت.

جهت برآورد مدل از نرم افزار استاتا 15 استفاده گرديد. بر اساس نتايج تحقيق بين سهام‌داران عمده و سررسيد بدهي رابطه‌ي معناداري وجود دارد. بين پراكندگي قدرت راي‌گيري در ميان سهام‌داران بزرگ و سررسيد بدهي رابطه‌ي معناداري وجود ندارد. بين قدرت راي دادن و سررسيد بدهي رابطه‌ي معناداري وجود دارد.

كلمات كليدي: حاكميت شركتي، تضاد منافع، ساختار بدهي، سررسيد بدهي، ساختار مالكيت

چکيده:

ساختار مالكيت ،سررسيد بدهي،ساختار بدهي، حاكميت شركتي، تضاد منافع،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.