پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳ دفاع:
۲۰۱۶ شناسه:
مجيد عبدي پور دانشجو:
چهارچوبي يكپارچه براي طراحي سبز محصولات برمبناي LCA با بهره گيري از روش تركيبي MADM (مطالعه موردي: صنعت ضدعفوني كننده بيمارستاني). عنوان فارسي:
The integrated framework for Eco-design of products based on LCA by Combining MADM Method (Case study: industry of hospital disinfectant). عنوان انگليسي:

با افزايش آگاهي هاي عمومي در راستاي حفاظت از محيط زيست، نگراني هاي بيشتري از سوي مصرف كنندگان، دولت ها، سازمان هاي مربوطه و دانشگاهيان مطرح گرديده است و سازمان هاي دولتي و غير دولتي از مجراي اهرم الزامات قانوني، توليدكنندگان را در مسير حفاظتِ موثر از محيط زيست قرار مي دهند. مجموع اين عوامل زمينه ساز مباحث مربوط به توليد دوستدار محيط زيست (و به طور اخص طراحي و توليد سبز) گرديده است. اين شيوه شامل: طراحي سازگار با محيط زيست، تداركات سبز، عمليات پايدار و فاكتورهاي پس از مصرف محصول از جمله بازيافت و بازسازي مي باشد. شاخص هاي تصميم گيري در هريك از گزينه هاي: طراحي مواد اوليه، ساخت، بسته بندي، حمل و نقل، بازيافت و غيره مي توانند تاثيرات قابل توجهي در حفاظت و يا تخريب محيط زيست داشته باشند.

نگراني هاي مذكور ما را ملزم داشت تا به تدوين چهارچوب و ساختاري با هدف تعيين معيارهاي مطلوب در ساخت و طراحي دوستدار محيط زيست (طراحي و توليد سبز) اقدام نماييم. در اين مطالعه با توجه به تصميم گيري هاي چند معياره و استفاده از معيارهاي كمي و كيفي در فرايند انجام پژوهش از روش هاي MADM به صورت تركيبي بر مبناي ارزيابي چرخه عمر محصول (LCA) استفاده خواهد شد.

چکيده:

طراحي سبز محصولات، طراحي محيط زيست محور، LCA، MADM

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جليل حيدري دهويي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.