پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۶ دفاع:
۲۰۱۴ شناسه:
محمدرضا اطمينان مهر دانشجو:
باز طراحي منظر روستايي با رويكرد اكودهكده نمونه موردي :ايگل عنوان فارسي:
Redesign of Rural landscape based on ecovillage approach case study of Igels village عنوان انگليسي:

نظريه اكودهكده در اصل گذر از سكونتگاههاي مدرن امروزي وحركت به سوي جامعه آرماني در كنارطبيعت است كه آرامش وسلامت را به انسان باز مي گرداند .دستيابي به جامع محلي كه در آن زمان انرژي واستعداد هاي افراد صرف نيل به زندگي پايدار عدالت اكولوژيكي وارتقا سلامتي مي شود

زندگي روستايي به عنوان الگويي بر پايه زندگي مشاركتي براي جوامع شهري و ايجاد پويايي شود ونيازمند ترويج آن برآيند وهمچنين با در نظر گرفتن اصول نظريه اكودهكده نيازمند شناخت منابع طبيعي وعناصر پويا هستند.

روستاي ايگل با وجود منابع طبيعي غني و وجود مراتع زياد واستفاده از مصالح بوم آورد در زندگي روستايي وهمچنين جريان مشاركت مردمي در روستا وحس همزيستي خانه هاي مشترك باعث گرديده كه بتوان با توجه بر نظريه اكودهكده باز طراحي نمود.

چکيده:

باز طراحي-زندگي مشاركتي-اكودهكده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.