پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۰۱۳ شناسه:
حسين پشت دار دانشجو:
تحول نقش دولت از منظر كاركردي عنوان فارسي:
Evolving role of the government from the perspective function عنوان انگليسي:

حكومت مهمترين موضوع مورد مطالعه حقوق عمومي است . پديداري و چيستي دولت ، مباني الزام آوري و تبعيت از آن و ساختار و صورت بندي آن همواره از اساسي ترين پرسشهاي فلسفه حقوق عمومي است. به ديگر سخن حكومت و دولت به معناي روش و فرآيند نهادينه شدن اعمال قدرت ريشه درتاريخ تمدن بشر دارد. مطالعه سير تحول ساختارهاي كاركردي حكومت يا به ديگر سخن نقش دولتها بر مبناي انديشه ها و نظرياتي كه در پاسخ به پرسشهاي مذكور داده شده است ، اين ايده را تقويت مينمايدكه ساختارهاي متفاوت حكومتها كه ناظر بر چگونگي اعمال قدرت (نهادينه شده قدرت) در تعامل با حقوق مردم است ؛ همگي جزيي از فرآيندي هستند كه در يك مسير معين گام برداشته اند و هر يك بخشي از آن را پيموده اند. مسيري كه در طي آن بشر توانسته است در تعامل با نهاد قدرت راه خود را از دولتهاي كنترلي و تماميت خواه به سوي دولتهاي عقلاني محدود و حاكميت محور پيدا كند.

پژوهش حاضر از منظري نو و جديد سير تحول نقش دولت را به عنوان سازمان قدرت نهادينه شده مورد بررسي قرار ميدهد و از منظري متفات وبا امعان نظر به سير تحول نقش دولتها در ارتباط با مردم ، دولتها را به دولتهاي كنترلي ، اداري و حاكميت محور تقسيم مينمايد و به مطالعه آنها مي پردازد .

در نهايت هدف اين پژوهش ضمن اثبا ت اين ادعا كه سير تحول و دگرگوني دولتها مسير واحدي را پيموده و همچنان نيز رو به غايت خود كه همانا يافتن مناسبترين شيوه عقلاني ساماندهي و سازماندهي اجتماع انساني است، در تلاطم و تحرك است، ارايه چشم اندازي از آينده ي نقش دولت در جامعه خواهد بود.

چکيده:

دولت ،كنترل ، اداره ، حكومت، حكومت مشاركتي ،حكومت مطلوب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدجواد رضايي زاده استاد مشاور:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.