پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۰۰۷ شناسه:
آرمان جليلي دانشجو:
اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطح سرمي پنتراكسين 3 و سايتوكين پيش التهابي(IL-17) در بيماران مبتلا به ضعف مزمن كليوي (CKD ) عنوان فارسي:
: The effect of 8 weeks aerobic training on serum levels PTX3 and proinflammatory cytokine (IL-17) in patients with chronic kidney disease (CKD) عنوان انگليسي:

هدف از تحقيق حاضر تعيين اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطح سرمي پنتراكسين 3 و سايتوكين پيش التهابي(IL-17) در بيماران مبتلا به ضعف مزمن كليوي (CKD ) ميباشد. در اين تحقيق از يك برنامه تمرين هوازي 8 هفته اي، هر هفته 3جلسه تمرين يك ساعته مي باشد كه شامل گرم كردن گروهي در ابتدا سپس انجام برنامه تمرين و سرد كردن گروهي در انتهاي هر جلسه مي باشد. تمرين شامل 45 دقيقه دويدن بر روي تردميل با شدت 45 تا 50% vo2max ميباشد. نمونه‌‌هاي خوني هر دو گروه قبل از شروع اولين جلسه تمرين گرفته مي شود و 24 ساعت پس از اتمام آخرين جلسه‌ تمرين توسط متخصص جمع‌آوري و به آزمايشگاه جهت آزمايش منتقل خواهد شد. اين كار با استفاده از لوازم مخصوص خون ‌گيري انجام خواهد شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل بيماران مبتلا به بيماري مضمن كليوي مي باشد كه به بيمارستان امام علي زاهدان مرجعه كرده و از نوع دو و سه اين بيماري رنج ميبرند. از بين آنها 60 نفر در مجموع انتخاب شده و به صورت تصادفي به دو گروه 30 نفري آزمون و كنترل تقسيم مي شوند (38). اندازه گيري PTX3 و IL-17 به روش اليزا و با استفاده از كيت مخصوص انجام مي گيرد. نتايج بدست آمده از نمونه‌هاي خون با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل خواهد شد. از آمار توصيفي براي طبقه بندي و تنظيم داده ها و تعيين شاخص مركزي (ميانگين و شاخص پراكندگي انحراف معيار) استفاده مي گردد. براي تعيين طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون كلموگروف اسميرنوف (KS) استفاده مي شود. براي مقايسه پيش آزمون و پس آزمون درون گروهي آزمون T همبسته مورد استفاده قرار مي گيرد و براي مقايسه بين گروه هاي پژوهش از آزمون T-TEST استفاده مي گردد. به طور كلي مي توان از آزمون آناليز واريانس براي داده هاي تكراري در صورت برقراري شرايط استفاده كرد

چکيده:

اينتر لوكين-17،پنتراكسين 3، CKD

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
دکتر سيروس چوبينه استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمان سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.