پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۰۰۶ شناسه:
حسن محبي دانشجو:
بازخورد اصلاحي نوشتاري متمركز مستقيم و غيرمستقيم، دانش آگاهانه و ضمني، سطح مهارت دبيران و عملكردشان و اولويت هاي زبان آموزان عنوان فارسي:
Focused Direct and Focused Indirect Written Corrective Feedback, Explicit and Implicit Knowledge, Teachers’ Proficiency and Practices and Learners’ Preferences عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به بررسي سه موضوع مرتبط با بازخورد اصلاحي نوشتاري مي پردازد كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته اند. اولا، تاثير بازخورد اصلاحي نوشتاري بر روي دانش آگاهانه و ضمني زمان گذشته ساده بررسي شد. بدين منظور، 87 زبان آموز مبتدي ايراني زبان انگليسي در اين پژوهش شركت كردند. نتيجه تجزيه و تحليل داده به دست آمده از آزمون هايي كه دانش آگاهانه و ضمني را مورد سنجش قرار مي داد نشان دهنده تاثير مثبت بازخورد اصلاحي نوشتاري بر روي فراگيري دانش آگاهانه و ضمني زمان گذشته ساده بود. ثانيا، مهارت نوشتاري، توانايي ارزيابي نوشتاري، و عقايد و عملكرد دبيران زبان انگليسي ايراني كه بازخورد اصلاحي نوشتاري بر نوشته هاي زبان آموزان مي دهند بررسي شد. بدين منظور، 103 دبير زبان انگليسي كه سابقه آموزش و ارزيابي نوشتار را در كلاس هايشان داشتند به دو آزمون نوشتاري پاسخ دادند، دو نوشته را ارزيابي نموده و بازخورد اصلاحي نوشتاري دادند، و به يك پرسشنامه اي كه به بررسي نظرات آنان در مورد بازخورد اصلاحي نوشتاري و عملكردشان در كلاس و علايق پژوهشي شان داشت پاسخ دادند. نتيجه تجزيه و تحليل داده ها حاكي از اين بود كه سطح مهارت نوشتاري دبيران انتظارات و استانداردها را برآورده نكرد. همچنين، ارزيابي نوشتاري دبيران صحيح نبود. نتيجه تجزيه و تحليل داده به دست آمده از پرسشنامه نيز نشان دهنده اين بود كه دبيران غالبا تمامي اشكالات موجود در نوشته زبان آموزان را تصحيح نموده و جواب درست را مي نويسند. دبيران از فناوري در آموزش نوشتار بهره نمي بردند. اغلب اين دبيران از زبان آموزان تصحيح و باز نويسي مجدد نوشته هايشان را بر اساس بازخورد اصلاحي نوشتاري دبيران كه دريافت كرده بودند نمي خواستند. همچنين نتيجه اين پژوهش نشان دهنده اين موضوع بود كه اكثريت دبيران مقالات علمي پژوهشي را به دليل كمبود وقت و عدم دسترسي به مقالات مطالعه نمي كردند كه اين امر موجب خلا در به روز رساني دانش شان و عدم اطلاع از يافته هاي پژوهشي براي به كارگيري در آموزش مي شود. ثالثا، نظرات و اولويت هاي زبان آموزان در مورد بازخورد اصلاحي نوشتاري دبيران در كلاس هاي زبان انگليسي در ايران مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا، 311 زبان آموز در سه سطح مقدماتي، متوسطه، و بالاتر از متوسطه و پيشرفته به پرسشنامه اي كه بدين منظور طراحي شده بود پاسخ دادند. نتيجه تحزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از پرسشنامه نشان دهنده مشابهت ها و تفاوت هاي زبان آموزان سطوح مختلف بود. تمامي زبان آموزان علاقه مند بودند كه دبيران تمامي اشتباهات موجود در نوشته شان را تصحيح و پاسخ درست را بنويسد. اما، زبان آموزان سطوح مختلف در اين پژوهش نظرات متفاوتي در مورد ميزان رضايتشان از نحوه بازخورد اصلاحي كتبي دبيرشان، نياز به بازنويسي نوشته شان پس از دريافت بازخورد اصلاحي كتبي، ساختارهايي كه دبير بايستي بر روي آنها بازخورد اصلاحي كتبي ارائه دهد، احساس شان پس از دريافت بازخورد اصلاحي كتبي دبير داشتند. نتيجه اين پژوهش حاكي از تفاوت موجود ما بين يافته هاي پژوهش ها، عملكرد دبيران در مورد بازخورد اصلاحي كتبي، و نظرات و نياز ها و اولويت هاي زبان آموزان بود.

چکيده:

Focused Direct and Focused Indirect Written Corrective Feedback, Explicit and Implicit Knowledge, Teachers’ Proficiency and Practices, Learners’ Preferences

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد نعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد علوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۷ ۸۲۲-۸۴۱ ۲۷(۴) Issues in Educational Research Majid Nemati, Sayyed Mohammad Alavi, Hassan Mohebbi and Ali Panahi Masjedlou Speaking out on behalf of the voiceless learners: Written corrective feedback for English language learners in Iran بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.