پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۸/۷ دفاع:
۱۹۹۸ شناسه:
فاطمه فضلعلي دانشجو:
توسعه حرفه اي معلمان زبان انگليسي: از طريق كلاس معكوس عنوان فارسي:
Language Teacher Professional Development: An Implication of Flipped professional Development عنوان انگليسي:

يادگيري معكوس رويكرد نسبتا جديدي در تدريس است.در اين روش براي ارتقاء يادگيري فعال و ميزان مشغوليت ، جايگاه سخنراني معلم دركلاس و تكليف منزل با هم جا به جا مي شود ، در واقع تدريس معلم به شكل فيلم يا صدا يا متن به منزل منتقل مي شود و هر فرد متناسب با سرعت خود مي تواند به مطالعه و يادگيري آنها بپردازد و ساعت كلاس به حل تمرين و رفع مشكلات اختصاص مي يابد .اين مطالعه تاثير روش معكوس را بر ميزان مشغوليت ، نگرش و پيشرفت نومعلمان زبان انگليسي در توسعه حرفه اي مورد بررسي قرار داده است . در اين مطالعه،150 نو معلم زن كه زبان انگليسي تدريس مي كردند با دامنه سني 22 تا 29 سال بودند، كه بين 1 تا 6 سال تجربه تدريس داشتند و در رشته زبان و غير زبان انگليسي داراي دانشنامه كارشناسي و يا كارشناسي ارشد بودند اين معلم ها از موسسه هاي مختلف و مدارس غير انتفاعي شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرارداده شدند. دوره مديريت كلاس به مدت 6 هفته برگزار شد. گروه آزمايش، "كلاس معكوس" با استفاده از سايت فرهنگيادا و شبكه اجتماعي تلگرام داشتند و گروه كنترل "كلاس سنتي" كه در آن نو معلمان در كلاسها حاضر مي شدند و مدرس در كلاس به وسيله ارائه پاورپوينت سخنراني مي كرد. ابزار اين مطاللعه دوپرسشنامه مربوط به ميزان مشغول بودن در كلاس و نوع نگرش به روش معكوس بود. نتايج به دست آمده نشان داد كه معلمان در كلاس معكوس مشغوليت بيشتري نسبت به كلاس سخنراني محور يا سنتي داشتند و نگرش آنها به روش معكوس مثبت بود. همچنين براي بررسي اثر بخشي كلاس معكوس ،پيش آزمون و پس آزمون برگزار شد. نتيجه آزمون عملكرد دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معناداري داشتند.

چکيده:

توسعه حرفه اي معكوس ، مشغول بودن ، نگرش ، نو معلم ، فرهنگيادا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شيوا كيوان پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.