پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۲۶ دفاع:
۱۹۹۷ شناسه:
مهلا محمدزاده دانشجو:
بررسي اثر يك دوره تمرين اختصاصي در شرايط هيپوكسي بر ميزان HIF-1α، اريتروپوئيتين (EPO) ، تغييرات PGC-1α و عملكرد1500 متر آزاد دوندگان استقامتي تيم ملي . عنوان فارسي:
Evaluation of HIF-1, EPO AND PGC-1α Following a Specific Hypoxic Training and 1500-m Running Performance of Endurance Runners of The National Team. عنوان انگليسي:

افزايش ارتفاع با كاهش متناسب در فشار بارومتريك، و كاهش فشار اكسيژن بر تمام اندام ها، دستگاه ها و عملكردهاي بدن تاثير مي گذارد. ورزشكاران و مربيان اغلب تمرين در ارتفاع را با هدف بهبود عملكرد در سطح دريا يا اجراي كارآمد در ارتفاع، در تمرينات مي‌گنجانند. سازگاري‌هاي عمده‌اي متعاقب تمرين در ارتفاعات صورت مي‌گيرد كه عملكرد در ارتفاع يا سطح دريا را افزايش مي‌دهداز جمله پروتئين هاي كليدي در واكنش به كاهش اكسيژن، فاكتور القايي هايپوكسي مي‌باشد. فاكتور القايي هايپوكسي-1 (HIF-1) تنظيم كننده‌ي كليدي پاسخ‌هاي مولكولي به هايپوكسي و ميانجي دامنه‌ي وسيعي از مكانيسم‌هاي سلولي و فيزيولوژيكي ضروري براي سازگاري با كاهش اكسيژن محسوب مي شود. پروتئين HIF-1α علاوه بر اينكه در تنظيم بيان ژن هدف در آنژيوژنز، خون‌رساني، متابوليسم انرژي و زنده ماندن سلول ضروري استمشخص شده است. كه بيش از يكصد ژن هدف همچون اريتروپويتين(EPO)، فاكتور رشد اندوتليال عروق و آنزيم هاي گليكوليتيك و انتقال دهنده هاي گلوكز توسط HIF-1 تنطيم مي شوند. همچنين مشخص شده است كه پروتئين PGC-1α يك فعال كننده رونويسي است كه نقش مهمي در تنظيم متابوليسم انرژي سلولي دارد و در اكثر مسيرهاي درگير در ايجاد سازگاري هاي استقامتي نقش دارد و عنوان شده كه يك فاكتور كمكي براي هماهنگي هاي كاتابوليكي درون تار عضلاني است(11).سطوح HIFدر شرايط تمرين و هايپوكسي با افزايش (اسپينلا و همكاران 2009) (مك ماهون و همكاران 2006) (مارك هيدبردر و همكاران 2003) همراه است. همچنين تاكنون در مطالعات تأثير هايپوكسي و تمرين بر بيان PGC-1α مشخص نشده است. از اين رو با توجه به مطالب ياد شده محقق در اين پژوهش به دنبال بررسي و مقايسه اثرات تمرينات اختصاصي به همراه تمرين عضلات تنفسي در شرايط هايپوكسي بر متغيرهاي ياد شده مورد مطالعه است تا براي شفاف تر شدن مرز دانشي در مباحث علمي گامي به جلو بردارد. بر اين اساس محقق درصدد است تا با بررسي تأثيرات يك دوره تمرين اختصاصي به همراه تمرين عضلات تنفسي و قرارگيري دوندگان استقامتي تيم ملي در معرض هايپوكسي، بر ميزان HIF-1α ،اريتروپوئيتين (EPO) و سطوح PGC-1α اين دوندگان را در ارتفاع بالا (2500 متري) و ارتفاع متوسط (1400 متري) و سطح دريا (0) مورد تجزيه و تحليل قرار دهد(گرگوير ميلت و همكاران 2010 ) . لذا محقق در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا تمرينات اختصاصي در هايپوكسي باعث تغيير ميزان HIF-1α، اريتروپوئيتين (EPO) ، سطوح PGC-1α و عملكرد دوي ۱۵۰۰ متر آزاد از ابتدا تا پايان پروتكل تمريني در ارتفاعات مختلف مي شود؟

چکيده:

هايپوكسي، HIF-1، اريتروپوئيتين، PGC-1α، تمرين استقامت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش مهلا محمدزاده، رحمن سوري، سيروس چوبينه اثريك دوره تمرين ورزشي در شرايط نورموكسي و هايپوكسي بر مقادير اريتروپوئيتين و عملكرد جسماني در دونده هاي استقامتي نخبه داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.