پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۱۹۸۰ شناسه:
كسري اله داد دانشجو:
بررسي تجربي افت فشار در جوشش جابجايي مبرد R۱۲۳۴-yf در لوله ميكروفين دار عنوان فارسي:
Experimental investigation on flow boiling heat transfer of R-600a based nanofluid inside a microfin tube عنوان انگليسي:

در اين تحقيق به بررسي تجربي افت فشار براي مبرد دوست دار محيط زيست ( R1234-yf) در لوله صاف و لوله ميكروفين دار تحت زواياي صفر ، 30 ، 60 و 90 درجه پرداخته شده است . همچنين افت فشار در هر كدام از لوله ها با توجه به تغييرات زاويه مورد مقايسه قرار گرفته و در نهايت به مقايسه افت فشار در لوله صاف و ميكروفين دار پرداخته ايم .

براي اين منظور لوله ي مسي با قطر خارجي mm ۱۲/۷و ضخامت mm ۰/۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است . لوله فين دار داراي تعداد 41 فين در هر اينچ با ارتفاع ۰/۲ ميلي متر براي فين با زاويه مارپيچ 18 درجه و زاويه apex 40 درجه است .

دستگاه آزمايش شامل اجزاي اصلي: پمپ ، تست اواپراتور، اواپراتور اوليه و ثانويه وكليه ابزار اندازه گيري لازم طراحي، ساخته و نصب گرديد و صحت و دقت آن با مقايسه نتايج بدست آمده . براي لوله ميكروفين دار و روابط تجربي موجود تاييد شد. محدوده سرعت جرمي مبرد kg/(m2.s)80-200 ، محدوده كيفيت بخار 1-۰/۲ و محدوده فشار Bar ۹/۵ -۴/۵ مي باشد.

در ابتدا داده هاي مربوط به لوله صاف سپس داده هاي مربوط به لوله ميكروفين دار تحت زواياي مختلف برداشته شده و از روابط مربوطه محاسبات لازم براي بدست آوردن افت فشار اصطكاكي و مقايسه لوله ها با هم استفاده شده است .

چکيده:

افت فشار ، لوله ميكروفين دار ، جريان دو فاز ، جوشش جا بجايي ، مبرد R1234-yf

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.