پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۱۹۷۳ شناسه:
پروين عدن دانشجو:
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك بر عملكرد سازماني در خلق نوآوري سبز عنوان فارسي:
The impact of flexibility strategic on organization performance to creation green innovation عنوان انگليسي:

چكيده :

تغيير و تحول روزافزون محيط، نياز بنگاهها را در رويارويي با عدم اطمينان محيطي به انعطاف پذيري واضح تر ميسازد. انعطاف پذيري استراتژيك ، توانايي سازمان در انجام تغييرات سريع عملكرد براي پاسخگويي و تطبيق پي در پي با تغييرات محيطي مي باشد. در دنياي كنوني بنگاهها بيش از پيش با چالش هاي نوين و فزاينده اي دست به گريبان بوده اند و براي اينكه بتوانند در محيطي كه بازارهاي آن به سرعت پيش ميروند پايدار بمانند، نوآوري براي كسب مزيت رقابتي و موقعيت بلند مدت شركتها نقش حياتي دارد.

مسائل مربوط به محيط زيست به بخشي از زندگي كاري تبديل شده است. آگاهي زيست محيطي رو به رشد مصرف كننده، افزايش اهميت مسئوليت هاي اجتماعي شركتها ، تغيير در انتظارات مشتريان و طرفداران محيط زيست را ميتوان محرك اصلي نوآوري سبز دانست.

در اين تحقيق سعي برآن شده ، تاثير انعطاف پذيري استراتژيك بر عملكرد سازماني در خلق نوآوري سبز مورد بررسي قرار گيرد. پس از مطالعات انجام شده و تجميع مدل هاي ارائه شده در پژوهش هاي پيشين ، مدلي طراحي گرديده و با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد آزمون قرار گرفته .

در اين پژوهش روش انجام تحقيق : توصيفي پيمايشي و نمونه گيري به روش تصادفي ميباشد .

چکيده:

انعطاف پذيري - استراتژي - انعطاف پذيري استراتژيك- عملكرد سازماني- نوآوري - نوآوري سبز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.