پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۱۹۶۰ شناسه:
فريماه عشوري دانشجو:
شاخص‌هاي زيست پذيري شهري در شهرهاي ساحلي مطالعه موردي شهر تنكابن عنوان فارسي:
Urban livability index case study in coastal cities City Tonekabon عنوان انگليسي:

نظر به اين‌كه هدف اين پژوهش شناسايي الگوي شاخص‌هاي زيست پذيري شهر ساحلي تنكابن بود؛ در فصل اول ابتدا كلياتي از پژوهش ارائه شد؛ در فصل دوم تعاريف و مباني نظري ايمني و زيست‌پذيري، كيفت زندگي و نظريات مرتبط با آن آورده شد. در فصل سوم نيز سعي شد ويژگي-هاي منطقه مورد مطالعه از ديدگاه زيست‌پذيري مورد بررسي قرار گيردو روش شناسي تحقيق نيز در پايان همين فصل جمع گرديد، در فصل چهارم در راستاي دو فرضيه مورد پژوهش ابتدا 1537 كاربري در قالب سه دسته حياتي، نيمه حياتي و زيست محيطي استخراج شد و سپس از طريق منطق فازي (AHP FUZZY) وزن دهي شد و سپس با ابزار OVERLAY در محيط ARCGIS همپوشاني شدند تا ميزان دسترسي هر ناحيه شهر مشخص و به صورت درصد و تعداد ارائه شد. نتايج نشان داد كه حدود 65 درصد از فضا‌هاي اين شهر در دسترسي به كاربري-هاي حياتي و نيمه حياتي وضعيت مناسبي ندارند و در بخش زيست‌محيطي اين دسترسي‌ها به فضا‌هاي نا مناسب است. در پايان نيز شش شاخص در بخش تسهيلات با همان منطق فازي دسته ‌بندي شدند و سپس با ابزار HOT SPOT در محيط نرم‌افزار ARC GIS وضعيت و درصد زيست پذيري در اين شاخص نيز مشخص و به همراه درصد ارائه شد نتايج در اين بخش نيز نشان داد حدود 40 درصد از ساختمان‌هاي بخش مسكوني وضعيتي نامطلوب و غيرقابل قبول دارند.

چکيده:

شاخص، زيست پذيري، شهر ساحلي، تنكابن، gis

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.