پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۳۱ دفاع:
۱۹۵۹ شناسه:
محمدصالح عبدي دانشجو:
مقايسه اثرات برنامه تمريني ثبات مركزي با و بدون استفاده از نوروفيدبك بر تعادل و خطرسقوط در بيماران مبتلا به پاركينسون عنوان فارسي:
Comparison of the effects of core stabilization training program with and without the use of neurofeedback on balance and risk of fall in individuals with Parkinson عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به منظور مقايسه اثرات برنامه تمريني ثبات مركزي وبا و بدون نوروفيدبك بر تعادل و خطر سقوط در افراد مبتلا به پاركينسون در شهر تهران اجرا خواهد شد كه آزمودني هاي اين پژوهش ۶۰ نفر از بيماران مبتلا به پاركينسون خواهند بود كه بصورت تصادفي به سه گروه كنترل و دو گروه تجربي تقسيم خواهند شد قبل و بعد اجراي پرو تكل تمريني از آزمودني ها تست تعادل و پرسشنامه خطر سقوط گرفته خواهد شد و بعد از استخراج داده ها براي آزمون طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون آماري كلموگرف اسميرنوف استفاده خواهد شد و با توجه به نرمال بودن داده ها و احراز شرايط آماري پارامتريك از آزمون tهمبسته براي بررسي تاثير درون گروه ها و از تحليل واريانس يكطرفه براي بررسي تاثير بين گروهها و آزمون تعقيبي LSD براي بررسي محل تفاوتها در سطح ۹۵ درصد با آلفاي كوچكتر از۰۵/۰ استفاده خواهد شد و سپس به تبيين فرضيه ها پرداخته خواهد شد.

چکيده:

تمرينات ثبات مركزي- نوروفيدبك تعادل خطر سقوط - پاركينسون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
دکتر يوسف مقدس تبريزي استاد راهنماي دوم:
دکتر شهناز شهربانيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.