پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱ دفاع:
۱۹۵۴ شناسه:
مهدي شيري دانشجو:
ارتباط قدرت عضلات پروگزيمال و ديستال اندام تحتاني با ميزان قوس طولي داخلي كف پا در مردان ۱۶-۱۸ سال عنوان فارسي:
Relationship Between Proximal and Distal Muscle Strength of Lower Extremity on Medial Longitudinal Arch (MLA) in men Between 15-18 year old عنوان انگليسي:

كف پاي صاف اغلب يك اختلال پيچيده است كه با علائم مختلف و ميزان متفاوتي دفرميتي و ناتواني همراه است.چند نوع كف پاي صاف وجود داردكه همه آنها داراي يك مشخصه عمومي هستندو آن ازدست رفتن بخشي يا كل قوس كف پا است.كف پاي صاف به دو دسته اصلي طبقه بندي شده است كف پاي صاف انعطاف پذير و كف پاي صاف سخت.كف پاي صاف انعطاف پذير يكي از شايع ترين نوع كف پاي صاف است.نوعا از دوران كودكي آغاز شده و تا بزرگسالي ادامه مي يابد.معمولا در هر دو پا رخ مي دهد و عموما در سال هاي بزرگ سالي شدت مي يابد.كلمه ي انعطاف پذير به اين معنا است كه هنگام ايستادن و تحمل وزن پا صاف مي شود و زماني كه وزن از روي آن برداشته مي شود قوس پا شكل ميگيرد.كف پاي سخت يك تغيير شكل مادر زادي است كه به دليل عدم جدا شدن استخوان هاي تارسال رخ مي دهد.يك پل غضروفي يا فيبروز بين دو يا چند استخوان تارسال قرار گرفته و آنها را به يكديگر متصل ميكند.اين چسبندگي باعث ايجاد محدوديت درحركت طبيعي مفصل تحت قاپي يا ساب تالار مي شود.طبيعي بودن اين قوس ها در وضعيت بدن اهميت بسيار دارد زيرا تركيبي از قدرت پايداري انعطاف پذيري و ارتجاعي را فراهم مي آورد. افزايش يا كاهش اين قوس ها اختلالي هستند كه بر وضعيت كل بدن تاثير گذار هستند(4). تغيير شكل اندام تحتاني در كودكان بسيار شايع شده است. با وجودي كه كف پاي صاف ندرتا موجب ناتواني و معلوليت مي گردد اما يكي از نگراني هاي عمده والدين به حساب مي آيد .با وجودي كه ادبيات تحقيق نشان ميدهد كه قوس هاي كف پا و عضلات ناحيه لگن و پا بر يكديگر تاثير گذار هستند اما مطالعات و تحقيقات اندكي پيرامون نقش و نسبت قدرت عضلات آگونيست و آنتاگونيست و همچنين نسبت قدرت عضلات پروگزيمال و ديستال اندام تحتاني بر ميزان ارتفاع قوس داخلي كف پا صورت گرفته است. بنابر اين هدف از انجام تحقيق حاضر اين است كه ميزان قدرت و نسبت قدرت عضلات هر يك از نواحي پا ( لگن ساق و پا ) و نقش آن ها بر ميزان ارتفاع قوس كف پا روشن گردد. لذا با توجه به اهميت موضوع انجام تحقيقي كه به بررسي اين جنبه از نقش عضلات هر ناحيه بپردازد ضروري به نظر مي رسد.

چکيده:

1-عضلات پروگزيمال اندام تحتاني2- عضلات ديستالاندام تحتاني 3- قوس طولي داخلي 4- كف پا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۳ national academy of managerial stuff of culture and arts heralds مهدي شيري، فواد صيدي، هومن مينونژاد ارتباط قدرت عضلات پروگزيمال و ديستال اندام تحتاني با ميزان قوس طولي داخلي كف پا در مردان 18-16 سال شهرستان كرج بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.