پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۱ دفاع:
۱۹۴۴ شناسه:
سورنا آذرحزين دانشجو:
مطالعه تجربي ضريب انتقال حرارت و افت فشار جريان جوششي مبرد R1234yf در لوله هاي تخت عنوان فارسي:
Experimental study of heat transfer coefficient and pressure drop of refrigerant R1234yf flow boiling in flattened tubes عنوان انگليسي:

در مطالعه حاضر به بررسي جوشش مبرد R1234yf در لوله‌هاي تخت با هدف استخراج و مقايسه ضريب انتقال حرارت و گراديان افت فشار اين جريان‌ دوفازي پرداخته‌شده است. به‌منظور نيل به اين هدف، بستري آزمايشگاهي متشكل از اجزاء و كليه تجهيزات اندازه‌گيري لازم طراحي، ساخت و نصب گرديد. به‌طور خاص، تبخيركننده آزمايش بستر آزمايشگاهي كه به نحو مطلوبي عايق شده است، شامل سيركولاتور، حمام آب، لوله-هاي مسي تخت (با ارتفاع‌هاي داخلي 3/6، 5/7 و 7/1 ميلي‌متر كه از لوله مسي صاف با قطر داخلي اوليه 7/8 ميلي‌متر ساخته شده‌اند( و تجهيزات اندازه‌گيري دما و فشار است. از داده‌هاي فشار و دماي به‌دست‌آمده از جوشش جرياني مبرد براي استخراج ضريب انتقال حرارت و افت فشار دو فاز استفاده‌شده است.

نتايج تجربي به‌منظور بررسي تأثير دبي جرمي، كيفيت بخار و خواص سيال تحليل‌شده‌اند. همچنين نتايج تجربي حاصل‌شده با روابط موجود در منابع معتبر كه به‌منظور پيش‌بيني رفتار جريان دوفازي ارائه‌شده‌اند، مقايسه شده است. مشاهده‌ شده است كه رابطه كندليكر (1990) و رابطه يانگ و رادماچر (1989) كه در منابع معتبر به ترتيب براي پيش‌بيني ضريب انتقال جريان و گراديان افت فشار جريان دوفازي ارائه‌شده‌اند، بهترين تطابق را با داده‌هاي تجربي دارند. همچنين استفاده از لوله تخت سبب افزايش ضريب انتقال حرارت دوفازي تا 180% نسبت به لوله مسي صاف گرديده است، اين در حالي است كه ميزان افت فشار را نيز تا ميزان 240% افزايش داده است.

چکيده:

مبرد R1234yf، جوشش جرياني، تبخيركننده، لوله تخت، ضريب انتقال حرارت، گراديان افت فشار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهرنگ سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.